Poniedziałek, 26 lutego 2024
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
słonecznie
5℃
A+
Tłumacz Google

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA

Herb Powiatu
Usługa: Wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia
 
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Komunikacji
 
Numer: 33/KM
Wersja: 2
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 


Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami składa się osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Komunikacji
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy urzędu.


Miejsce wydawania dokumentów:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Komunikacji
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy urzędu.


Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek i załączniki:

 1. Oświadczenie przedsiębiorcy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców lub wydanie nowego zaświadczenia.

Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa:

 • 500 zł – za wpis do rejestru przedsiębiorców i wydanie zaświadczenia,
 • 500 zł - wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań,
 • 17 zł – za zmianę danych wpisanych do rejestru i wydanie nowego zaświadczenia,
 • 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Należne opłaty uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w godz. 08:00-15:30 (pon. - pt.)
 • opłata skarbowa przelewem na konto Gmina Wrocław Nr konta 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu 30 dni.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji


Uwagi, informacje dodatkowe:

O posiadaniu przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości


Formularze wniosków do pobrania:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców do pobrania w urzędzie


Informacje wymagane art. 13 RODO:
 1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;
 3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty.

  Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;
 4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony postępowania, dane osobowe przekazywane są do: policji, prokuratury, organów administracji publicznej,
 5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy
 6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.


Zatwierdził:
Przemysław Szalewicz - Dyrektor Wydziału Komunikacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok