Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
mgła
15℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

logo "Przyszłość jest nasza"

 

W dniu 28 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla Województwa Dolnośląskiego oraz regulującej zasady współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako Instytucji Pośredniczącej RPO WD oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jako Beneficjenta projektu pt. Nowa Perspektywa – Lepszy Start, nr RPDS.09.01.01-02-0057/16.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 dolnośląskich samorządów, którymi są Województwo Dolnośląskie, jako Partner Wiodący, Gmina Wrocław oraz 7 powiatów: bolesławiecki, lubański, lwówecki, świdnicki, jeleniogórski, wrocławski i wołowski. Projekt realizowany jest przez 12 Realizatorów, jednostki organizacyjne Partnerów projektu tj. 11 młodzieżowych ośrodków wychowawczych (Wrocław, Sobótka, Szklarska Poręba, Jawor, Iwiny, Wałbrzych, Lwówek Śląski, Smolnik, Mrowiny, Brzeg Dolny, Godzięcin) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.

Realizatorem projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 42 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

W projekcie zaplanowano zrealizowanie następujących zadań:
 1. Dolnośląski Program Usamodzielniania - Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego - Savoir vivre w życiu codziennym
 2. Dolnośląski Program Usamodzielniania - Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego – Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego
 3. Dolnośląski Program Usamodzielniania - Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania - Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem
 4. Dolnośląski Program Usamodzielniania - Doradztwo zawodowe - Badanie predyspozycji zawodowych uczestników projektu
 5. Wsparcie dla rodziny uczestników projektu w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego
 6. Zajęcia dla uczestników projektu z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców
 7. Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu
 8. Poradnictwo psychospołeczne dla uczestników projektu - Warsztaty z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie
 9. Poradnictwo psychospołeczne dla uczestników projektu - Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim
 10. Poradnictwo psychospołeczne dla uczestników projektu - Warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią
 11. Trening kompetencji i umiejętności społecznych uczestników projektu z zakresu edukacji mediacyjnej i rozwiązywania konfliktów
 12. Trening kompetencji i umiejętności społecznych uczest. proj. z zakresu postaw asertywnych
 13. Trening kompetencji i umiejętności społecznych uczest. proj. w zakresie autoprezentacji
 14. Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym – dogoterapia
 15. Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym – hipoterapia
 16. Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym – zooterapia
 17. Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym – arteterapia
 18. Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym - floroterapia z elementami fotografiki
 19. Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym - terapia przez dramę - zajęcia teatralne
 20. Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym - terapia przez muzykę - zajęcia muzyczne
 21. Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym - terapia przez taniec - zajęcia taneczne
 22. Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym - warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych
 23. Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym - warsztaty dotyczące cyberprzemocy
 24. Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym - warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych
 25. Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym - warsztaty dotyczące intymności człowieka


W ramach projektu przewidziano realizację 27 form wsparcia, w tym 24 skierowanych do wychowanków i 3 skierowanych do ich rodzin.

Formy te wchodzą w skład 4 usług aktywnej integracji społecznej (poradnictwo psychospołeczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym), 3 usług aktywnej integracji zawodowej (doradztwo zawodowe, zajęcia z zakresu zawodoznawstwa u pracodawców oraz kursy umiejętności zawodowych) oraz 3 usług aktywnej integracji społecznej skierowanej do rodzin uczestników projektu (poradnictwo psychospołeczne, prawne i rodzinne oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi).

Całkowita wartość projektu wynosi 11.000.000 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu to 10.449.906 zł. Wartość projektu dla Powiatu Wrocławskiego wynosi 1 000 000 zł, w tym kwota dofinansowania 261 074zł, wkład własny niepieniężny 50 000 zł, działania na rzecz wychowanek MOW w Sobótce realizowane przez inne podmioty w projekcie 669 354 zł.

Województwo Dolnośląskie jako Partner Wiodący, Powiat Wrocławski jako Partner Projektu oraz pozostali Partnerzy Projektu realizują projekt w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok