Czwartek, 29 lutego 2024
Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
pochmurno
7℃
A+
Tłumacz Google

SPRAWY ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI DIAGNOSTÓW

Herb Powiatu
Usługa: Wydanie uprawnienia diagnosty
 
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Komunikacji
 
Numer: 26/KM
Wersja: 4
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 


Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami składa się osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Komunikacji
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy Wydziału Komunikacji.


Miejsce wydawania dokumentów:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Komunikacji
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy Wydziału Komunikacji.


Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o wydanie uprawnień diagnosty (druk do pobrania);
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i lata praktyki;
 3. Dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
 4. Dowód uiszczenia opłaty.

Do wglądu:

 • Dowód osobisty

Informacje o opłatach:
 • opłata skarbowa wynosi 48,00 złotych

Należną opłatę uiszcza się:

 • opłata skarbowa: gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w godz. 8.00-15:30 lub przelewem na konto Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu 30 dni.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym;
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej;
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie wydania lub odmowy wydania uprawnień dla diagnosty służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Uwagi, informacje dodatkowe:

Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się:

 1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
 2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.


Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Do okresu praktyki, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym

Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, stwierdzono:

 1. przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania;
 2. wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.

W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.


Informacje wymagane art. 13 RODO:
 1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;
 3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty.

  Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;
 4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony postępowania, dane osobowe przekazywane są do: TDT, policji, prokuratury, organów administracji publicznej
 5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy
 6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.


Zatwierdził:
Przemysław Szalewicz - Dyrektor Wydziału Komunikacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok