Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
mgła
15℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

logo projektu Krzyżowice - Szkoła Zawodowców

W dniu 10.03.2020 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Zarząd Fundacji "Eudajmonia" jako Partner Wiodący, w imieniu  własnym oraz Zarządu Powiatu Wrocławskiego jako Partnera Projektu, podpisał z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. Krzyżowice - Szkoła Zawodowców, nr RPDS.10.04.02-02-0001/19. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WrOF. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu była poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Projekt skierowany był do 110 uczniów i 17 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

W projekcie zrealizowano następujące zadania:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Będzie miało ono na celu wspomaganie procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów oraz przygotowanie ich do odbycia stażu u przedsiębiorcy.

2. Staże zawodowe dla uczniów. W ramach staży uczniom zostanie zapewnione: stypendium stażowe, odzież robocza, szkolenie BHP i sfinansowanie kosztów eksploatacji materiałów i narzędzi. Rezultatem przeprowadzonych staży, organizowanych we współpracy z pracodawcami, będzie nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych.

3. Tworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy - adaptacja sali lekcyjnej na pracownię chemiczną wraz z wyposażeniem oraz zakupem sprzętu TIK. W ramach zadania zostanie przeprowadzona adaptacja sali lekcyjnej na pracownię chemiczną wraz z zakupem wyposażenia. Pracownia chemiczna zostanie wyposażona w odpowiednie szafy, gabloty, stojaki i inny specjalistyczny sprzęt, który zapewni bezpieczne wykonywanie doświadczeń i pokazów oraz umożliwi przechowywanie odczynników chemicznych. Użytkowanie pracowni wpłynie na rozwój zainteresowań uczniów oraz pozwoli na prezentację projektów uczniowskich. Dodatkowo zostanie zakupione wyposażenie TIK (tablica interaktywna z oprogramowaniem przedmiotowym, rzutnik multimedialny, aparat fotograficzny z oprogramowaniem do obróbki zdjęć, drukarka). Zakup narzędzi TIK będzie służyć podnoszeniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

4. Organizacja warsztatów i spotkań popularno-naukowych przygotowujących uczniów na studia wyższe - działania organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi. W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych: dodatkowe zajęcia/warsztaty z matematyki przygotowujące uczniów do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, cykl spotkań popularno-naukowych z chemii prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych oraz edukacyjne pikniki naukowe, w ramach których nauczyciele wraz z uczniami i pracodawcami przygotują pokazy, konkursy, prezentacje tematyczne i branżowe. Realizacja zajęć umożliwi podniesienie kompetencji uczniów i zacieśnienie współpracy PZS nr 1 w Krzyżowicach z uczelniami wyższymi.

5. Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów prowadzonych na uczelniach wyższych. W ramach zadania zostaną zorganizowane dodatkowe dwudniowe wyjazdy dydaktyczne na uczelnię wyższą dla uczniów technikum weterynarii i technikum hodowcy koni. W programie zajęć przewiduje się m.in. zajęcia warsztatowe i laboratoryjne pogłębiające wiedzę i wspierające zainteresowania oraz omówienie najczęstszych błędów podczas egzaminów. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z podstawą programową na poziomie rozszerzonym.

6. Wycieczki edukacyjno-naukowe dla uczniów. W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane dla uczniów dwudniowe wycieczki: do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Cavaliada w Krakowie oraz na Targi Turystyczne w Poznaniu. W ramach każdego wyjazdu zapewniony zostanie: transport, wyżywienie, ubezpieczenie, nocleg oraz uczestnictwo w lekcji pokazowej. Celem realizacji tego zadania jest nawiązanie trwałej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, mającym wpływ na sposób kształcenia w szkole, a także zapoznanie uczniów z nowoczesnymi trendami i technologiami oraz umożliwienie zebrania idei, które mogą się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

7. Kursy zawodowe dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawień zwiększających ich szanse na rynku pracy. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące kursy: operatora wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem, groomera, trenera psów, nauki jazdy konnej, baristy, barmana, dekoracji stołów i potraw, animatora czasu wolnego, fotografii i obróbki cyfrowej zdjęć. Kursy będą realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły. Umożliwią one uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

8. Formy podwyższające kwalifikacje nauczycieli - kursy, warsztaty, konferencja. Nauczyciele wezmą udział w kursie optymalnego wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu z obsługą tablicy interaktywnej, w warsztatach dla nauczycieli przedmiotów w zawodzie technik hotelarstwa prowadzonych przez profesjonalnego szefa kuchni oraz w kursach branżowych zgodnych z indywidualnym zapotrzebowaniem nauczycieli. W ramach zadania zostanie również zorganizowana konferencja branżowa dla nauczycieli zawodu we współpracy z okolicznymi szkołami, pracodawcami oraz uczelniami wyższymi. Podjęte działania umożliwią dostosowanie kwalifikacji nauczycieli zawodu do aktualnych wymogów rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 321 700 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 123 445 zł.

Fundacja "Eudajmonia" jako Partner Wiodący oraz Powiat Wrocławski jako Partner Projektu zrealizowały z sukcesem projekt w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2022 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok