Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
słonecznie
14℃
A+
Tłumacz Google

Inwestycje drogowe sfinansowane z RFIL w 2020 r.

 Otrzymana w 2020 r. kwota wsparcia z RFIL w wysokości ok. 7,58 mln zł decyzją Zarządu Powiatu Wrocławskiego, została przeznaczona na dofinansowanie 6 inwestycji drogowych:

1. Budowę drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy. Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi DK35 w gm. Kobierzyce.

W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej na długości około 980 mb wraz z poboczami, drogę serwisową, wykonano elementy oświetlenia ulicznego, wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej i zjazdy indywidualne wraz z przepustami. Z uwagi na swoją lokalizację inwestycja objęła również obszar ronda zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 35 tj.  wykonanie jego poszerzenia oraz ustawienie krawężników betonowych.

Inwestycja realizowana była w okresie lipiec 2020 r.– grudzień 2020 r. Wykonawcą prac była firma Berger Bau z Wrocławia.

 

Wartość inwestycji: 3 570 247,00 PLN

Dofinansowanie  z RFIL w wysokości:  3.565.942 PLN       

2. Rozbudowę dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej.

Realizacja tego zadania została przeprowadzona przy dofinansowaniu środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach realizacji zadania na odcinku około 900 m wzmocniono i poszerzono konstrukcję drogi powiatowej, wybudowano obustronne ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe i zjazdy oraz elementy odwodnienia drogowego. Opracowano także plan nasadzeń zastępczych. W ramach przedsięwzięcia wykonano również przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z budową oświetlenia z oprawami LED przy przejściach na rondzie.

Inwestycja realizowana była w okresie czerwiec 2020 r. – kwiecień 2021 r. Wykonawcą prac była firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Wartość inwestycji: 7 504 950,00 PLN

Dofinansowanie z RFIL w wysokości:  2.080.518,00 PLN 


 

3. Modernizację dróg powiatowych na terenie PW w podziale na 4 zadania: Zadanie nr 1- Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D od autostrady A4 do drogi woj. DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice gm. Kąty Wrocławskie.

Zakres zadania obejmował wykonanie nowej nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych. Ułożono dwie nowe warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – tzw. warstwę wiążąco-profilującą oraz warstwę ścieralną. Ponadto w ramach zadania wykonano również pobocza, dopasowano wysokościowo i wykonano zjazdy indywidualne i publiczne. Ponadto odtworzono zniszczone skarpy rowów i odmulono istniejące rowy, usunięto kolidujące z inwestycją drzewa. Wykonane zostało również oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą prac była firma BISEK ASFALT.

Wartość inwestycji: 873 495,00 PLN

Dofinansowanie  w wysokości: 10.455,00 PLN

4. Modernizację dróg powiatowych na terenie PW w podziale na 4 zadania: Zadanie nr 2- Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin z drogą nr 1954d gm. Żórawina.

Na łącznej długości ok. 1425 mb, od mostu na rzece Ślęza pomiędzy miejscowościami Szukalice i Rzeplin do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Żórawiny, Wykonawca zadania zrealizował następujący zakres prac: wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, ułożenie nowych warstw bitumicznych (warstwa ścieralna i profilująca), ścinka i profilowanie poboczy gruntowych, wykonanie utwardzenia placu przy boisku sportowym w Rzeplinie, wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa oraz nowe oznakowanie poziome drogi.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od września 2020 r. do listopada 2020 r. Wykonawcą prac była firma Eurovia Polska SA.

Wartość inwestycji:  569 043,00 PLN.

Dofinansowanie w wysokości: 569.043,00 PLN

 

5. Modernizacja dróg powiatowych na terenie PW w podziale na 4 zadania: Zadanie nr 3- Modernizacja drogi powiatowej nr 1935 w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F.P. Schuberta, gm. Siechnice. 

Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1935D objęła ul. Tadeusza Kościuszki – od ul. Brochowskiej do ul. Schuberta. W ramach prac wykonano m.in. sfrezowanie istniejącej nawierzchni na całej długości i szerokości jezdni, oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz ułożenie warstwy profilującej i ścieralnej, korytowanie poboczy ziemnych i utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, regulację istniejących zjazdów, wymianę wpustów ulicznych i kratek ściekowych, wymianę oznakowania pionowego.

Wykonawcą prac była firma PHU DOMAX Arkadiusz Mika w terminie od sierpnia 2020 r. do grudnia 2020 r.

Wartość inwestycji: 334 036,00 PLN

Dofinansowanie  w wysokości: 334.036,00 PLN


 

6. Modernizację dróg powiatowych na terenie PW w podziale na 4 zadania: Zadanie nr 4- Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D  na odcinku dł. ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gm. Długołęka.

Główny zakres zadania obejmował wykonanie poszerzenia jezdni z szerokości 4,20 m do 6,00 m i wykonanie na szerokości 6 - metrowej nowej nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych – na długości 940 mb. Ułożono dwie nowe warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – tzw. warstwę wiążąco-profilującą oraz warstwę ścieralną. Ponadto w ramach zadania wykonano również utwardzenie poboczy z płyt betonowych wielootworowych na długości ok. 710 m. Ponadto dopasowano wysokościowo i wykonano zjazdy indywidualne. Na całej długości zadania odmulono istniejące rowy i odtworzono nowe odcinki rowów. W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych przebudowano przepust drogowy oraz przepust pod zjazdem drogi dojazdowej do pól. Wykonane zostało również oznakowanie poziome jezdni oraz wymalowano dwa przejścia dla pieszych.

Głównym Wykonawcą robót była firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od września 2020 r. do listopada 2020 r.

 

Wartość inwestycji: 1 020 946 PLN

Dofinansowanie w wysokości: 1.020.946 PLN


 

Powyższe inwestycje położone są na obszarze 5 gmin: Kobierzyc, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Żórawiny i Długołęki. Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej i poprawa dostępności komunikacyjnej to jedno z głównych celów zrównoważonego rozwoju Powiatu Wrocławskiego.

Artykuł promujący Inwestycje Powiatu Wrocławskiego finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok