Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
słonecznie
13℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

W dniu 22.11.2021 r. została podjęta Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego o numerze 4572/VI/21 w sprawie podjęcia Decyzji nr RDPS.09.01.01-02-0043/20 o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn :”Dobry początek”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020, Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne, działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja - konkursy horyzontalne (typ projektów 9.1.B).

Za realizację Projektu odpowiedzialne jest Województwo Dolnośląskie, Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy/ Wydział Edukacji, wyb. Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Całkowita wartość projektu wynosi: 9 230 664, 30 PLN, natomiast dofinansowanie wynosi: 7 646 104, 30 PLN.

Umowa Partnerska pomiędzy Liderem a Partnerami została podpisana w dniu 13 października 2021 r. W roku 2020 poprzedziło ją podpisanie pomiędzy partnerami Listu Intencyjnego z dnia 30 lipca 2020r.   

Wartość projektu dla Powiatu Wrocławskiego: 256 104  PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 175 904 PLN.

Z ramienia Powiatu Wrocławskiego projekt realizuje MOW w Sobótce.  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa : 9 Włączenie społeczne
Działanie : 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie : 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Głównym celem projektu „Dobry Początek” jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. W tym celu zaplanowano formy wsparcia przewidziane dla osób w wieku 12-18 lat, których efektem ma być nabycie przez nich kompetencji społecznych, umożliwiających i ułatwiających proces ich usamodzielniania i readaptacji w społeczeństwie. Zaplanowano także formy wsparcia umożliwiające nabycie podstawowych kompetencji prozawodowych, ułatwiających uczestnikom poszukiwanie i uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu pobytu w ośrodku lub wybór dalszej ścieżki edukacji zawodowej. Główny cel projektu osiągnięty ma zostać poprzez 28 form wsparcia, w tym 27 skierowanych do wychowanków, 2 adresowane także do ich rodzin, oraz 1 do personelu ośrodków. Formy te wchodzą w skład usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (obejmujących instrumenty skierowane na wsparcie wychowanków oraz instrumenty skierowane na wsparcie dla osób z ich otoczenia), usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym oraz działań podnoszących kompetencje i kwalifikacje kluczowe pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Wybrane formy wsparcia mają na celu aktywne włączenie do projektu członków rodzin, którzy będą mieli możliwość udziału w procesie readaptacji społecznej, okazję do korekty niepożądanych zachowań w relacjach wewnątrz rodziny oraz skorzystania z pomocy w usuwaniu nieprawidłowości w systemie rodzinnym, ich przyczyn dzięki nabywaniu świadomości pełnionych ról i ich wpływu na dzieci.

W projekcie wsparciem objętych zostanie 393 wychowanków w wieku 12-18 lat z 10 dolnośląskich MOW i MOS (Jelenia Góra, Włosień, Lwówek Śl., Bystrzyca Górna, Mrowiny, Sobótka, Wałbrzych, Jawor) oraz 100 członków rodzin tych wychowanków.
Są to placówki prowadzone przez 6 Partnerów projektu – 6 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (Województwo Dolnośląskie, gminę Jelenia Góra, powiaty: Świdnicki, Wrocławski, Lwówecki, Lubański).

 

 Formy wsparcia w projekcie:

Zadanie 1 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczest. proj. – Warsztaty z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie
Zadanie 2 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczest. proj. – Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim
Zadanie 3 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczest. proj. – Warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią
Zadanie 4 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych uczest. proj. z zakresu postaw asertywnych
Zadanie 5 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego
Zadanie 6 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego – Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego
Zadanie 7 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania – Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem
Zadanie 8 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu umiejętności koncentracji uwagi
Zadanie 9 – Zajęcia socjoterapeutyczne o charakterze grupowym z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu
Zadanie 10 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – dogoterapia
Zadanie 11 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – hipoterapia
Zadanie 12 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez film i fotografię
Zadanie 13 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – floroterapia
Zadanie 14 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez dramę – zajęcia teatralne
Zadanie 15 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – terapia przez muzykę – zajęcia muzyczno-kulinarne
Zadanie 16 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – terapia przez taniec – zajęcia taneczne
Zadanie 17 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – terapia przez sport – zajęcia sportowe
Zadanie 18 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych
Zadanie 19 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące cyberprzemocy
Zadanie 20 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych
Zadanie 21 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące intymności człowieka
Zadanie 22 – Warsztaty z zakresu umiejętności znajdowania zatrudnienia – warsztaty dotyczące znajdowania zatrudnienia i autoprezentacji
Zadanie 23 – Trening kompetencji wychowawczych – warsztaty dla opiekunów prawnych i członków rodzin uczestników
Zadanie 24 – Wsparcie dla uczestników, ich opiekunów i członków rodziny w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego
Zadanie 25 – Wsparcie w zakresie przygotowania uczestników do wyboru swojej drogi zawodowej oraz zbadanie ich predyspozycji zawodowych- etap 1 indywidualny- etap 2 grupowy- etap 3 indywidualny
Zadanie 26 – Zajęcia dla uczest. proj. z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców
Zadanie 27 – Kursy i szkolenia dla biernych zawodowo i pozostających w obowiązku szkolnym lub obowiązku nauki uczestników projektu, wyposażające ich w kompetencje i umiejętności zawodowe, które wykorzystają do uzyskania zatrudnienia
Zadanie 28 – Szkolenia dla pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii

logo_dobry_początek

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok