Czwartek, 29 lutego 2024
Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
pochmurno
7℃
A+
Tłumacz Google

SPRAWY ZWIĄZANE ZE STACJAMI KONTROLI POJAZDÓW

Herb Powiatu
Usługa: Wydanie zaświadczenia potwierdzającego
wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących
stacje kontroli pojazdów
 
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Komunikacji
 
Numer: 27/KM
Wersja: 5
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 


Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek składa właściciel osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika.
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Komunikacji
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy Wydziału Komunikacji


Miejsce wydawania dokumentów:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Komunikacji
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy Wydziału Komunikacji


Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wniosek;
 2. Oświadczenie;
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Do wglądu:

 • Dowód osobisty

Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa wynosi:
a) dokonanie wpisu - 412,00 złotych
b) zmiana wpisu związanego z rozszerzeniem działanosci gospodarczej objetej wpisem - 206,00 zł

Należną opłatę uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia pko bANK pOLSKI s.a. Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Termin załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym;
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów,
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach; 
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów,
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów;
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej;
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie wydania lub odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Uwagi, informacje dodatkowe:

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 4. posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
 6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Poświadczenie, o którym mowa w pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

 1. firmę przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) - jeżeli podmiot jest obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 4. adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;
 5. zakres badań, jakie przedsiębiorca zamierza przeprowadzać;
 6. imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

Oświadczenie powinno również zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Informacje wymagane art. 13 RODO:
 1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;
 3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty.

  Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;
 4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony postępowania, dane osobowe przekazywane są do: policji, prokuratury, organów administracji publicznej, organów administracji celno-skarbowej
 5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy
 6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.


Zatwierdził:
Przemysław Szalewicz - Dyrektor Wydziału Komunikacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok