Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
18℃
A+
Tłumacz Google

Postęp realizacji projektu

W projekcie pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” zrealizowano następujące zadania:

 

Zadanie nr 1. Utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB

Zgodnie umową naUtworzenia zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin powiatu wrocławskiego w ramach zadania nr 1 utworzono zbiory danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełniono bazę EGiB poprzez:

1)  digitalizację mapy zasadniczej tj. przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową (bazodanową) mapy zasadniczej w zakresie odpowiadającym obiektom baz danych BDOT500, GESUT i EGiB – na obszarze 6 gmin powiatu (Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic i Sobótki);

2)  dostosowano obiekty baz danych PZGiK do obowiązujących przepisów tj. przetworzenie obiektów wektorowych utworzonych na podstawie dotychczasowych przepisów – na obszarze 7 gmin powiatu (Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny);

3)  zweryfikowano  materiały wynikowe, o których mowa w pkt. 1 i 2;

4)  zasilono system PZGiK nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT oraz uzupełniono bazę EGiB.

 

Zadanie, w ramach umowy Nr ZP.273.27.2022.II.GN z dnia 28.07.22 r.,  zrealizowane zostało przez firmę Inter TIM Sp. z o. o. z Suwałk oraz Zamawiającego. 

Zadanie zrealizowane –  do 30.10.2023 r.

 

Zadanie nr 2. Weryfikacja baz danych

Zakres weryfikacji baz danych:

- nadzór nad budową oraz odbiór baz danych BDOT500, GESUT i EGiB oraz kontrola techniczna przygotowywanych danych oraz powstałej dokumentacji w trakcie trwania projektu.  

- funkcję Weryfikatora Baz Danych (WBD) – pełniła firma Geokart-International Sp. z o.o.  na podstawie umowy Nr ZP.273.106.2021.II.GN z dnia 28.12.2021 r.

 

Zadaniem podmiotu weryfikującego było  m.in.:

1)  przygotowanie harmonogramu przeprowadzania kontroli danych powstających w trakcie poszczególnych etapów projektu;

2)  kontrola ilości i jakości technicznej dokumentacji technicznej oraz przekazywanych wraz z nimi  danych dostarczonych w ramach etapów ustalonych w harmonogramie prac;

3)  kontrola poprawności geometrii, atrybutów i topologii oraz spójności i kompletności tworzonych zbiorów danych;

4)  kontrola poprawności technicznej tworzonych baz na podstawie przekazanych materiałów źródłowych;

5)  raportowanie wyników kontroli każdej partii danych (etapu);

6)  przygotowanie i zapewnienie narzędzi do przeprowadzenia kontroli i raportowania;

7)   współpraca przy opracowaniu warunków technicznych w zakresie budowy baz danych BDOT500, GESUT i EGiB;

8)  sporządzenie i przekazanie raportu końcowego Zamawiającemu.

 Zadanie zrealizowane - do 30.09.2023 r.

 

Zadanie nr 3. Modernizacja i udostępnienie e-usług

System PZGiK został zasilony nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT i EGiB, który umożliwił udostępnienie 5 e-usług na co najmniej  5 poziomie dojrzałości tj. realizacja wniosków w sposób w pełni automatyczny i zindywidualizowany, z możliwością wykonania płatności elektronicznych.

Zadanie, w ramach umowy nr ZP.273.5.31.2023.PP.I z dnia 9 lutego 2023 r.,  zrealizowane zostało przez firmę Geomatyka-Kraków S.C.

Uruchomione e-usługi zapewnią obywatelom oraz przedsiębiorcom dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych w postaci elektronicznej, bez konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w urzędzie oraz udostępnienia materiałów PZGiK poza godzinami pracy urzędu.

Nowe e-usługi dotyczą:

Dostęp do e-usług jest realizowany poprzez Portal interesanta PZK we Wrocławiu.

(https://ewid.wrosip.pl/e-uslugi/portal-interesanta).

 

Zadanie nr 4. Szkolenie użytkowników

W ramach zadania, zgodnie z umową nr ZP.273.5.31.2023.PP.I z dnia 9 lutego 2023 r., przeprowadzone zostało także szkolenie w formie webinaru dla pracowników obsługujących Portal Obsługi Klienta. Celem szkolenia było przedstawienie możliwości korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przy pozyskiwaniu informacji przestrzennych i geodezyjnych oraz sposobu korzystania z uruchomionych e-usług.

Zadanie zrealizowane - do 29.03.2023 r.


Zadanie nr 5. Działania promocyjne

W ramach działań informacyjno-promocyjnych zrealizowano:

1)  utworzono zakładki dotyczące realizacji projektu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu;

2)  zaprojektowano, wykonano oraz zamontowano tablice informacyjne;

3)  promocja projektu i e-usług w mediach społecznościowych (Facebook) oraz w prasie lokalnej;

4)  przygotowano materiały informacyjno-promocyjne (krótkie filmy instruktażowe przedstawiające sposób korzystania z e-usług).

Zadanie zrealizowane do - 29.09.2023 r.

Filmy instruktażowe prezentujące proces zamówienia materiałów zasobu zostały opublikowane na stronie systemu wroSIP (https://wrosip.pl/promocja-projektu).

 

Zadanie nr 6.  Przygotowanie dokumentacji projektu:

1)  Studium Wykonalności

2)  Wniosek o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja - Studium Wykonalności oraz Wniosek o dofinansowanie projektu - na zlecenie Powiatu Wrocławskiego została przygotowana przez firmę EUROGRANT z Tarnowa – w terminie do dnia 15.12.2020 r.

 

Wskaźniki rzeczowej realizacji projektu:

Rodzaj wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jedn. miary

Planowany rok osiągnięcia wskaźnika

Zaplanowana do osiągnięcia wartość wskaźnika

Wykonanie

Wskaźniki produktu

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

szt.

2023

1

1

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja

szt.

2023

5

5

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje

sektora publicznego

szt.

2023

1.707

1.707

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji

cyfrowych- ogółem

osoby

2023

6

6

Liczba podmiotów wykorzystujących

Technologie informacyjno-komunikacyjne

(TIK)

szt.

2023

1

1

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji

cyfrowych - kobiety

osoby

2023

4

4

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji

cyfrowych - mężczyźni

osoby

2023

2

2

Wskaźniki rezultatu

Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu

informacji sektora publicznego
i e-usług publicznych

szt./rok

2024

40.000

x

Liczba pobrań/odtworzeń

dokumentów zawierających informacje

sektora publicznego

szt./rok

2024

1.500

x

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok