Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
16℃
A+
Tłumacz Google

REGULAMIN PARKINGU

 

REGULAMIN PARKINGU
PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM WE WROCŁAWIU

 

§ 1

 1. Regulamin parkingu określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych
  a także dróg dojazdowych do miejsc postojowych, zarządzanych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.
 2. Przez wjazd na teren parkingu, Użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania przedstawione w niniejszym regulaminie. Użytkownik parkingu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, postanowień niniejszego regulaminu i poleceń Obsługującego lub osób przez niego upoważnionych.
 3. Przez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego pomiędzy Obsługującym a Użytkownikiem z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.

§ 2

 1. Parking jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.30 do 18.30.
  1. Parking jest płatny w godzinach od 06.30 do 17.30.

§ 3

Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych Użytkownik zobowiązany jest:

1)     stosować się do przepisów niniejszego regulaminu, przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym oraz znaków drogowych;

2)     poruszać z prędkością nie większą niż 20 km/h;

3)     zachować szczególną ostrożność, w szczególności podczas parkowania i wykonywania manewrów pojazdów;

4)     ustawić pojazd na wyznaczonym do tego miejscu;

 

§ 4

Wjeżdżając na teren parkingu należy:

1)     zatrzymać się przy wjeździe na parking;

2)     pobrać bilet parkingowy z biletomatu z określoną datą, godziną wjazdu i wskazanym numerem rejestracyjnym pojazdu.

§ 5

Pozostawiając pojazd na miejscu postojowym należy:

1)     ustawić pojazd na wyznaczonym do tego celu miejscu, w sposób nie utrudniający przejazdu;

2)     wyłączyć silnik pojazdu;

3)     zabezpieczyć pojazd przez użyciem go przez osoby trzecie.

§ 6

 1. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który umieszczony jest przy wjeździe na parking, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr 45/2023 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r.
 2. Podstawę do naliczenia opłaty parkingowej stanowi bilet parkingowy zawierający datę i godzinę wjazdu na teren parkingu.
 3. Zniszczenie lub zagubienie biletu parkingowego powoduje obowiązek zapłaty opłaty parkingowej w wysokości podanej w cenniku.

§ 7

 1. Opłatę parkingową należy uiścić przed udaniem się do pojazdu i opuszczeniem parkingu w jednym z dwóch automatów parkingowych usytuowanych przy budynku/siedzibie Starostwa.
 2. Potwierdzeniem dokonania zapłaty jest paragon. 
 3. Paragon lub bilet po dokonaniu zapłaty jest podstawowym dokumentem umożliwiającym opuszczenie parkingu.

§ 8

Opuszczając teren parkingu należy:

1)     zatrzymać pojazd przy bramie wyjazdowej z parkingu;

2)     poczekać chwilę na odczytanie przez system numeru rejestracyjnego i podniesienie szlabanu;

3)     jeśli system nie odczyta numeru i nie podniesie szlabanu, należy posłużyć się biletem bądź paragonem przykładając do terminala wyjazdowego;

4)     dopuszcza się dodatkowy czas 15 minut od momentu dokonania opłaty za parking do czasu wyjazdu z parkingu;

5)     opuścić parking.

§ 9

 1. Wprowadza się identyfikatory dla pracowników starostwa, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim oraz radnych Rady Powiatu Wrocławskiego.
 2. Identyfikatory otrzymują wyłącznie osoby wskazane w ust. 1, które opłacą abonament miesięczny w wysokości 20,00 złotych brutto.
 3. Identyfikator musi być umieszczony w widocznym miejscu za szybą parkowanego pojazdu.
 4. Identyfikator nie stanowi gwarancji parkowania, jeśli występuje aktualnie brak wolnych miejsc.

§ 10

Na terenie parkingu mogą być wydzielone na wyłączność i oznaczone miejsca postojowe:

1)     dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

2)     w oparciu o odrębne, zawarte z Obsługującym, umowy.

§ 11

Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych zabrania się:

1)     wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu (m. in. mycie, sprzątanie uzupełnienie oleju, tankowanie);

2)     nieuzasadnionego pozostawienia samochodu;

3)     zaśmiecania terenu;

4)     ustawiania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi i niezgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym;

5)     pozostawiania pojazdu w ciągach komunikacyjnych, przejściach dla pieszych;

6)     poruszania się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju oraz wyjazd z parkingu.

§ 12

 1. Wszelkie uszkodzenia pojazdów powstałe podczas manewrowania należy niezwłocznie zgłaszać Policji oraz na portierni budynku Starostwa (tel. 71/ 7221782).
 2. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują zasady określone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.
 3. Obsługujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub w mieniu osób korzystających z parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem siły wyższej.
 4. Wypadek zaistniały na terenie parkingu, drogach dojazdowych i wewnętrznych w którym poszkodowana jest osoba fizyczna należy zgłosić na Policji oraz na portierni budynku Starostwa (tel. 71/7221782).

§ 13

W sytuacji kryzysowej związanej z bezpieczeństwem każdy użytkownik parkingu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń kierującego akcją, włącznie z możliwością natychmiastowego opuszczenia parkingu w razie konieczności.

§ 14

 1. Niniejszy Regulamin parkingu oraz obowiązujący cennik opłat parkingowych są wywieszone na tablicy w widocznym miejscu przed wjazdem na teren parkingu, a także są dostępne na stronie internetowej.
 2. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

§ 15

Zasady ponoszenia opłat za korzystanie z parkingu przy Starostwie Powiatowym we Wrocławiu przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, pracowników jednostek organizacyjnych usytuowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz radnych Rady Powiatu Wrocławskiego określa załącznik nr 2 do uchwały nr 45/2023 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2023 r.

 

Załącznik nr 2
do uchwały nr 45/2023
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 17 marca 2023 r.

 

§ 1

Wprowadza się następujące zasady ponoszenia opłat z tytułu korzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, pracowników jednostek organizacyjnych usytuowanych w siedzibie Starostwa oraz radnych z parkingu zlokalizowanego na działkach gruntu oznaczonych geodezyjnie nr 81/10, 81/17, 81/20, AM 9, obręb Południe Wrocław:                                                       

1)     Korzystanie z parkingu i pobór opłat odbywa się przy użyciu urządzeń technicznych, obsługiwanych przez firmę zewnętrzną.

2)     Klienci ponoszą opłatę za każdą kolejną godzinę korzystania z parkingu wg taryfy, określonej w załączniku nr 3 do uchwały nr 45/2023 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r.

3)     Pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrocławiu korzystający z parkingu ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 20,00 zł brutto (w tym obowiązujący podatek VAT)  i posługują się wydanymi w tym celu kartami parkingowymi. Opłata potrącana będzie z wynagrodzenia za dany miesiąc na podstawie podpisanego przez pracownika oświadczenia woli.

4)     Pracownicy jednostek organizacyjnych usytuowanych w siedzibie Starostwa, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu, korzystający z parkingu ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 20,00 zł brutto (w tym obowiązujący podatek VAT) i posługują się wydanymi w tym celu kartami parkingowymi. Opłata potrącana będzie z wynagrodzenia za dany miesiąc na podstawie podpisanego przez pracownika  jednostki oświadczenia woli.

5)     Radni Rady Powiatu Wrocławskiego, korzystający z parkingu w związku z realizowaniem swoich zadań, ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 20,00 zł brutto (w tym obowiązujący podatek VAT)  i posługują się wydanymi w tym celu kartami parkingowymi. Opłata potrącana będzie z diety za dany miesiąc na podstawie podpisanego przez Radnego Powiatu oświadczenia woli.

6)     Oświadczenie woli, o którym mowa w § 1 pkt 3,4,5, należy złożyć nie później niż do 15 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w który rozpoczyna się korzystanie z parkingu.

§ 2

 1. Niezłożenie lub wycofanie oświadczenia woli, o którym mowa w § 1 pkt 3, 4, 5, 6 niniejszej uchwały, oznacza rezygnację z korzystania z parkingu i blokadę karty parkingowej.
 2. W przypadku rezygnacji korzystania z parkingu, osoba korzystająca zobowiązana jest do zwrotu karty parkingowej do ostatniego dnia miesiąca, w którym to korzystanie następuje. W przypadku braku zwrotu karty parkingowej w powyższym terminie zostanie ona zablokowana.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 45/2023
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 17 marca 2023 r.

 

 

 

 

CENNIK OPŁAT

ZA KORZYSTANIE Z PARKINGU PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM WE WROCŁAWIU

1.

OPŁATA DLA KLIENTÓW ZA PIERWSZĄ GODZINĘ POSTOJU

0 zł

2.

OPLATA DLA KLIENTÓW ZA DRUGĄ GODZINĘ POSTOJU

2 zł

3.

OPŁATA DLA KLIENTÓW ZA TRZECIĄ GODZINĘ POSTOJU

5 zł

4.

OPŁATA DLA KLIENTÓW ZA CZWARTĄ I KOLEJNĄ GODZINĘ POSTOJU

50 zł

5.

OPŁATA ZA ZAGUBIONY LUB ZNISZCZONY BILET

150 zł

6.

OPŁATA ZA ZAGUBIONĄ KARTĘ PARKINGOWĄ

50 zł

 

Ustalone ceny są wartościami brutto.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok