Niedziela, 25 lutego 2024
Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
pochmurno
10℃
A+
Tłumacz Google

REGULAMIN PARKINGU

REGULAMIN PARKINGU SAMOCHODOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO WE WROCŁAWIU

Załącznik Nr 1  do uchwały nr 120/2012 Zarządu Powiatu Wrocławskiego  z dnia 30 sierpnia 2012 r.

§ 1
1. Regulamin parkingu określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych a także dróg dojazdowych do miejsc postojowych zarządzanych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
2. Przez wjazd na teren parkingu Użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania przedstawione w niniejszym regulaminie. Użytkownik parkingu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, postanowień niniejszego regulaminu i poleceń Obsługującego lub osób przez niego upoważnionych.
3. Przez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego pomiędzy Obsługującym a Użytkownikiem z zastrzeżeniem § 9 ust.1.
§ 2
1. Parking nie jest parkingiem strzeżonym i Obsługujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na terenie parkingu, jak również za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe.
2. Parking jest płatny, czynny całą dobę, codziennie.
§ 3
 Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych Użytkownik zobowiązany jest:
1) stosować się do zapisów niniejszego regulaminu, przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. tj. z 2005r Nr 108, poz. 908 z późn.. zm.) oraz znaków drogowych,
2) poruszać z prędkością nie większą niż 20 km/h,
3) zachować szczególną ostrożność, w szczególności podczas parkowania i wykonywania pojazdów manewrów,
4) ustawić pojazd na wyznaczonym do tego miejscu,
5) podporządkować się poleceniom obsługi parkingu oraz innych uprawnionych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie ruchu i postoju.
§ 4
 Wjeżdżając na teren parkingu należy:
1) zatrzymać się przy dystrybutorze biletów parkingowych umożliwiających wjazd na parking,
2) pobrać bilet parkingowy celem podniesienia zapory i zatrzymać bilet aż do rozliczenia i wyjazdu z parkingu,
3) dystrybutor biletów wydaje tylko jeden bilet na jeden pojazd,
4) pamiętać, że zapora parkingowa zamyka się natychmiast po przekroczeniu przez pojazd linii wyjazdu, a jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu urządzeń automatycznej obsługi.
§ 5
 Pozostawiając pojazd na miejscu postojowym należy:
1) ustawić pojazd na wyznaczonym do tego celu miejscu, w sposób nie utrudniający przejazdu,
2) wyłączyć silnik pojazdu,
3) zabezpieczyć pojazd przez użyciem go przez osoby trzecie.
§ 6
1. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który umieszczony jest przy wjeździe oraz wyjeździe z parkingu stanowiący załącznik do uchwały.
2. Podstawę do naliczenia opłaty parkingowej stanowi bilet parkingowy zawierający datę i godzinę wjazdu na teren parkingu.
3. Zniszczenie lub zagubienie biletu parkingowego powoduje obowiązek zapłaty opłaty parkingowej w wysokości podanej w cenniku.
§ 7
1. Opłatę parkingową należy uiścić w automatycznej kasie samoobsługowej zlokalizowanej przy wyjeździe z parkingu.
2. Opłatę parkingową należy uiścić przed udaniem się do pojazdu i opuszczeniem parkingu.
3. Można pobrać potwierdzenie dokonania zapłaty parkingowej celem umożliwienia sobie rozliczenia.
4. Bilet parkingowy, po dokonaniu zapłaty jest podstawowym dokumentem umożliwiającym opuszczenie parkingu.
§ 8
 Opuszczając teren parkingu należy:
1) zatrzymać pojazd przy czytniku biletów,
2) opłacony bilet parkingowy wsunąć do czytnika kodem skierowanym do góry w celu podniesienia zapory,
3) pamiętać, że zapora zamyka się po 30 sekundach lub natychmiast po każdym przekroczeniu przez pojazd linii wjazdu, a jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu urządzeń automatycznej obsługi.
§ 9
1. Wprowadza się elektroniczne karty parkingowe dla pracowników Starostwa Powiatowego, pracowników Izby Celnej, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zakładu Katastralnego, Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz radnych Powiatu Wrocławskiego,
2. Jednemu pracownikowi przysługuje jedna karta parkingowa.
3. Bilet parkingowy lub karta parkingowa nie stanowi gwarancji parkowania, jeśli występuje aktualnie brak wolnych miejsc.
§ 10
 Na terenie parkingu mogą być wydzielone na wyłączność i oznaczone miejsca postojowe:
1) dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
2) w oparciu o odrębne, zawarte z Obsługującym, umowy.
§ 11
 Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych zabrania się:
1) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu (m. in. mycie, sprzątanie uzupełnienie oleju, tankowanie),
2) nieuzasadnionego pozostawienia samochodu,
3) zaśmiecania terenu,
4) ustawiania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi i niezgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym,
5) pozostawiania pojazdu w ciągach komunikacyjnych, przejściach dla pieszych,
6) poruszania się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju oraz wyjazd z parkingu.
§ 12
1. Wszelkie uszkodzenia pojazdów powstałe podczas manewrowania należy niezwłocznie zgłaszać Policji oraz na portierni budynku Starostwa (tel. 71/ 7221782)
2. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują zasady określone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.
3. Obsługujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub w mieniu osób korzystających z parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem siły wyższej.
4. Wypadek zaistniały na terenie parkingu, drogach dojazdowych i wewnętrznych w którym poszkodowana jest osoba fizyczna należy zgłosić na Policji oraz na portierni budynku Starostwa (tel. 71/7221782).
§ 13
 W sytuacji kryzysowej związanej z bezpieczeństwem każdy użytkownik parkingu zobowiązany jest do  stosowania się do poleceń kierującego akcją, włącznie z możliwością natychmiastowego opuszczenia  parkingu w razie konieczności.
§ 14
1. Niniejszy Regulamin parkingu oraz obowiązujący cennik opłat parkingowych są wywieszone na tablicy w widocznym miejscu przed wjazdem na teren parkingu, a także są dostępne na stronie internetowej.
2. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
§ 15
 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Załącznik Nr 2
 do uchwały nr 120/2012  Zarządu Powiatu Wrocławskiego  z dnia 30 sierpnia 2012 r.


C E N N I K

Opłata dla klientów za pierwszą godzinę postoju  0 zł.

Opłata dla klientów za drugą godzinę postoju  1 zł.

Opłata dla klientów za kolejne godziny postoju  2 zł.

Opłata za zagubiony lub zniszczony bilet  20 zł.

Opłata za zagubioną kartę parkingową  30 zł.

Ustalone ceny są wartościami brutto.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok