Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
18℃
A+
Tłumacz Google

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka

Logo RFRD - Szczodre

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 19.07.2023 r. w  odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego nabór wniosków  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju. Decyzja o przyznaniu Powiatowi Wrocławskiemu środków na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji została ogłoszona w dniu rozstrzygnięcia naboru – 2 października  2023 r. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 19 marca 2024 r. przez przedstawicieli Zarządu  Powiatu Wrocławskiego i Wojewodę Dolnośląskiego.

W ramach zadania przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych – na roboty budowlane i na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Po ich rozstrzygnięciu ostateczna wartość zadania wynosi łącznie 14.133.736,00 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to  6.400.692,50 PLN  – co stanowić będzie maksymalnie do 50% dofinansowania wartości zadania w zakresie kosztów kwalifikowanych. Jest to kwota określona na etapie rozstrzygnięcia naboru.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

Roboty budowlane przewidziane do wykonania obejmują odcinek drogi powiatowej nr 1341D od skrzyżowania z ulicą Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długołęka. Łączna długość odcinka w/w drogi przewidziana do rozbudowy  wynosi ok. 1,960 m.

Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o:

- dokumentację projektową (budowlaną i wykonawczą/techniczną) opracowaną w roku 2023 przez ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGUŁA S.C. zgodnie z treścią decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii załączonych do tej dokumentacji,

- Decyzję nr 484/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności, która stała się decyzją ostateczną w administracyjnym toku instancji z dniem 22.07.2023 r.

Zakres planowanych robót:

Roboty drogowe, obejmujące:

➢ rozbudowę i przebudowę jezdni,

➢ rozbudowę i przebudowę skrzyżowań,

➢ rozbudowę i budowę zjazdów,

➢ budowę i przebudowę chodników,

➢ budowę ścieżki pieszo – rowerowej i rowerowej,

➢ budowę i przebudowę zatok autobusowych,

➢ budowę i przebudowę przepustów drogowych oraz przepustów pod zjazdami,

➢ budowę opasek,

➢ budowę i przebudowę poboczy drogi,

➢ przebudowę rowów przydrożnych,

➢ realizację elementów oznakowania drogowego i bezpieczeństwa ruchu.

Roboty sanitarne, obejmujące:

➢ budowę sieci kanalizacji deszczowej,

➢ budowę przyłączy wpustów ulicznych,

➢ przebudowę hydrantu wodociągowego,

➢ przebudowę infrastruktury technicznej, kolidującej z proj. zagospodarowaniem drogi.

Roboty elektryczne, obejmujące:

➢ rozbudowę sieci oświetlenia w zakresie przejść dla pieszych,

➢ przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych, kolidujących z proj. zagospodarowaniem drogi,

➢ zabezpieczenie istniejących urządzeń elektroenergetycznych.

Roboty teletechniczne, obejmujące:

➢ przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych, kolidujących z proj. zagospodarowaniem drogi,

➢ zabezpieczenie istniejących urządzeń elektroenergetycznych,

➢ budowę kanału technologicznego.

Roboty rozbiórkowe, obejmujące:

➢ rozbiórkę nawierzchni dróg, placów, chodników, zjazdów, przepustów, ogrodzeń i budynków.

Roboty uzupełniające, obejmujące:

➢ wycinkę / przesadzenie drzew i krzewów kolidujących z proj. zagospodarowaniem drogi.

Wykonane zostaną również tablice informacyjne w ilości 2 szt. Na stronie internetowej Beneficjenta oraz w social mediach podjęte będą działania promocyjne – aktualności dot. stanu zaawansowania realizacji zadania.

 

OKRES REALIZACJI: lata 2024 - 2025

 

CEL ZADANIA:

Celem zadania jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego, dostosowanie odcinka drogi powiatowej do parametrów zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi dla drogi klasy Z, poprawę przepustowości i walorów funkcjonalno-użytkowych. Zastosowanie w inwestycji elementów oznakowania drogowego poziomego i pionowego w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych, rowerzystów i pozostałych użytkowników. Realizacja zadnia wpłynie pozytywnie na aktywizację gospodarczą w strefie oddziaływania drogi w związku rozwojem gospodarczym regionu. Ponadto przedmiotowe zamierzenie ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych odcinka drogi, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych przez zmianę geometrii skrzyżowania. 

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym zmniejszenie ryzyka wypadkowego i redukcja zagrożeń oraz usprawnienie komunikacji kierowców, pieszych i rowerzystów w regionie.

Z uwagi na docelowe połączenie z m. Wrocław i Oleśnicą droga ma znaczenie strategiczne dla rozwoju sieci układu komunikacyjnego Powiatu.

Główne korzyści wynikające z planowanej rozbudowy drogi to:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodników, wykonanie przejść dla pieszych;
 • Uporządkowanie odwodnienia pasa drogowego mające na celu sprawne odprowadzenie wody opadowej w pasie drogowym i likwidację zastoisk;
 • Uzyskanie nośności konstrukcji jezdni z dostosowaniem do obciążenia jej pojazdami o nacisku na pojedynczą oś wynoszącym do 115KN.
 • Poprawa komfortu i warunków życia mieszkańców.

Z uwagi na docelowe połączenie z m.  Wrocław i m. Oleśnica realizacja zadania  ma znaczenie strategiczne dla rozwoju sieci układu komunikacyjnego.

 

LOKALIZACJA ZADANIA:

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, na terenie miejscowości Długołęka i Szczodre (gmina Długołęka).

Mapa lokalizacyjna - Szczodre

Przedmiotowa droga prowadzi do:

- mieszkania chronionego stworzonego w 2022r.

- świetlicy wiejskiej w m. Dobroszów Oleśnicy, gdzie prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej WTZ. Warsztaty przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

- schroniska osób bezdomnych dla mężczyzn, położonego w m. Szczodre bezpośrednio przy skrzyżowaniu ul. Trzebnickiej i Zakrzowskiej.

- Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Szczordem.

- Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Długołęce (ul. Szkolna 40) i sali gimnastycznej.

- zrewitalizowanego terenu w parku w Szczodrem, który jest znaczącą atrakcją turystyczną dla mieszkańców gminy Długołęka, okolic i Wrocławia.

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W RAMACH ZADANIA:

 • 19 lipca 2023 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 • 2 października 2023 r. - rozstrzygnięcie naboru wniosków - wybór zadania Powiatu Wrocławskiego do dofinansowania
 • 19 marca 2024 r. - podpisanie Umowy o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 • 5 kwietnia 2024 r. - podpisanie umowy z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na wykonanie zadania. Wartość umowna realizowanych robót drogowych wynosi ponad 14 mln zł
 • 15 kwietnia 2024 r. - podpisanie umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego z firmą Zbigniew Mączka Kezm-Bud. Wartość umowna wynosi 60 tys. zł
 • kwiecień 2024 r. - wrzesień 2025 r. - planowany okres realizacji zadania
 • wrzesień 2025 r. - przewidywany termin zakończenia zadania

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok