Sobota, 13 kwietnia 2024
Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
pochmurno
14℃
A+
Tłumacz Google

Udostępnienie informacji o środowisku

Herb Powiatu
Usługa: Udostępnienie informacji o środowisku
 
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Ochrony Środowiska
 
Numer: 4/OŚ
Wersja: 87
Data utworzenia:
11.07.2019 r.

 


1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:


Elektronicznie:


Za pośrednictwem platformy ePUAP:

- online (instrukcja złożenia wniosku):

https://epuap.gov.pl/wps/portal

- poprzez aplikację mobilną Powiat Wrocławski (instrukcja złożenia wniosku):

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.sputnik.powiatwroclawski&hl=pl


Listownie:


Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy urzędu


2. Miejsce wydawania dokumentów:


Wydział Ochrony Środowiska
pokoje nr 229 - 233
telefon 71 72 21 765, 71 72 21 766, 71 72 21 767, 71 72 21 769, 71 72 21 771


3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:


Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku


4. Informacje o opłatach:


Opłaty za udostępnienie informacji pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku.


5. Termin załatwienia sprawy:


Miesiąc lub dwa miesiące w przypadku spraw skomplikowanych
Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach udostępnia się w dniu złożenia wniosku.


6. Podstawa prawna:


Art. 8 i 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


7. Tryb odwoławczy:


W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


8. Uwagi, informacje dodatkowe:


Brak


9. Formularze wniosków do pobrania:


ePUAP: Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku (doc, pdf)

Formularze do pobrania w Wydziale Ochrony Środowiska II piętro pok. 233.


10. Informacje wymagane art. 13 RODO:


1) Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3) Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;

4) Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej.

5) Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;

6) POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:
Irena Krasicka - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok