Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
16℃
A+
Tłumacz Google

Informacje ogólne o RFRD

 

Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD). Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Dofinansowanie w ramach Funduszu obejmuje:

  • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
  • dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym;
  • dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych
  • dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich;
  • dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Środki przekazywane są na zasadach konkursowych, a wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i przekazanie prawidłowo wypełnionego wniosku. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Natomiast wojewodowie ustalą szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę i potrzeby regionu.

Ustalony został limit wniosków o dofinansowanie, jakie może złożyć jednostka samorządu terytorialnego w procedurze naboru – maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD na zadania powiatowe i gminne jest uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego, przy czym maksymalne dofinansowanie wynosi  do 80% kosztów realizacji zadania.

Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie, której członków powołuje Wojewoda. W wyniku dokonanej oceny, Komisja ustala listę zadań rekomendowanych do dofinansowania przekazywaną Ministrowi Infrastruktury, który dokonuje analizy prawidłowości jej sporządzenia.

Materiał opracowany w oparciu o informacje zamieszczone na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok