Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
20℃
A+
Tłumacz Google

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiatwroclawski.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć.
  • Pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji.
  • Brak wymaganego kontrastu minimalnego, w niektórych miejscach na stronie.
  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). Przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe, interpelacje i zapytania radnych, wnioski o udostępnienie informacji publicznych, petycje. Niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Audytu firmy zewnętrznej "Skorpion Polkowice".

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Żygadło - Sekretarz Powiatu Wrocławskiego, Katarzyna Jańczak - Dyrektor Wydziału Obsługi, anna.zygadlo@powiatwroclawski.pl, katarzyna.janczak@powiatwroclawski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 7221701, 71 7221892. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe znajduje się przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Obok starostwa jest płatny parking wewnętrzny za szlabanem. Na parkingu znajdują się dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością, położone w pobliżu wejścia C i A.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wszystkie wejścia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową pozbawione progów i otwierane automatycznie. Cztery windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, którymi można dotrzeć na wszystkie piętra budynku. Udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących w części C: to odmienna faktura podłogowa na drogach przemieszczania się do punktu informacyjnego w holu, tyflomapy na każdym piętrze po prawej stronie wyjścia z windy. Winda z powiadomieniem głosowym oraz oznaczenia w alfabecie Brajla. W każdym wydziale jest wyznaczony pracownik, przeszkolony do udzielenia asysty lub pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Po wejściu przez główne wejście przez pierwsze szklane drzwi otwierane automatycznie oraz drugie szklane również otwierane automatycznie znajdziemy się w głównym holu. Na wprost znajdują się dwie windy, którymi można dotrzeć na wszystkie piętra w budynku. Windy w budynkach A i B nie mają powiadamiania głosowego, w którą stronę jadą i na którym piętrze się zatrzymują. Posiadają jednak oznakowania przycisków w alfabecie Brajla. Na wszystkich klatkach schodowych znajdują się krzesła ewakuacyjne dla niepełnosprawnych.

Stojąc w holu po lewej stronie za szklanymi drzwiami znajduje się wydział obsługi klienta. Wszystkie lady mają obniżony blat, a osoba za ladą jest widoczna również z pozycji siedzącej.

Wszystkie wydziały są wyposażone w folie powiększające co ułatwia osobom słabowidzącym i starszym przeczytanie i wypełnienie dokumentów i formularzy a także w ramki do podpisu, co ułatwia podpisanie dokumentu we właściwym miejscu.

Przy wejściach A i C zamontowany jest na dostępnej wysokości dla osób na wózkach system CALL- Hear, służy on do przywoływania potrzebnej asysty.

W budynku na każdym piętrze znajduje się dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona w przewijaki dla dorosłych tzw. komfortki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Starostwo powiatowe posiada trzy pętle indukcyjne: na salach obsługi Wydziału Komunikacji, Wydziału Obsługi oraz holu/poczekani przy Wydziale Komunikacji.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Zapytać o nią można w wydziale obsługi klienta. Większość pracowników Starostwa Powiatowego odbyła szkolenie w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnościami.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok