Sobota, 13 kwietnia 2024
Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
pochmurno
13℃
A+
Tłumacz Google

ZOSTAŃ SPOŁECZNYM OPIEKUNEM ZABYTKÓW W POWIECIE WROCŁAWSKIM

Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki zachęca osoby z zamiłowaniem do zabytków, których zainteresowania skupiają się wokół tej tematyki, do pełnienia funkcji społecznego opiekuna zabytków w Powiecie Wrocławskim.

Pełnienie tej funkcji pozwala na podejmowanie szeregu działań na rzecz poszanowania lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Społecznego opiekuna zabytków ustanawia starosta właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) kandydata na społecznego opiekuna zabytków na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Osoby zasłużone w sprawowaniu opieki nad zabytkami i ochrony zabytków w uznaniu dla podejmowanych działań mogą otrzymać odznakę „Za opiekę nad zabytkami” przyznawaną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

SPOŁECZNY OPIEKUN ZABYTKÓW

 • posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i upowszechnia ją,
 • działa na rzecz zachowania wartości zabytków i utrzymania ich w jak najlepszym stanie,
 • współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • interweniuje i informuje służby konserwatorskie o dewastacji lub zagrożeniu zabytku,
 • jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Działania społecznych opiekunów zabytków mogą przybierać różne formy np. wnioskowanie o uznanie wybranego obiektu za zabytkowy i podjęcie działań w celu wpisania go na listę obiektów zabytkowych czy starania o podjęcie działań zmierzających do odbudowy lub renowacji zabytku.

Aby powyższe zadania były prawidłowo realizowane społeczny opiekun zabytku powinien posiadać wiedzę o podstawach prawnych ochrony zabytków. W pełnieniu tej społecznej funkcji przydatna jest znajomość praw i obowiązków właścicieli i użytkowników zabytków oraz wiedza pozwalająca na właściwą ocenę sytuacji danego zabytku.

Społeczny opiekun zabytków pełni swoją funkcję nieodpłatnie.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SPOŁECZNYM OPIEKUNEM ZABYTKÓW

 • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; pełna zdolność do czynności prawnych oznacza, że musi to być osoba pełnoletnia i nie może być ubezwłasnowolniona całkowicie,
 • osoba prawna (np. stowarzyszenie) lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnejktóra podejmuje działania związane z zachowaniem zabytków w jak najlepszym stanie oraz dzieli się wiedzą o nich.

 

JAK UZYSKAĆ STATUS SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZABYTKÓW

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji społecznego opiekuna zabytków w Powiecie Wrocławskim proszone są o składanie wniosków bezpośrednio do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ul. Wł. Łokietka 11, 50-243 Wrocław).

Jakie dokumenty załączyć do wniosku:

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • dokument potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • opis planowanych działań na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jako społeczny opiekun zabytków.

 

W przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dodatkowo:

 • dokument potwierdzający posiadanie statusu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • statut,
 • uchwała Zarządu o wyrażeniu zgody na nadanie uprawnień społecznego opiekuna zabytków.

 

DO CZEGO NIE MA UPRAWNIEŃ SPOŁECZNY OPIEKUN ZABYTKÓW

Społeczny opiekun zabytków nie ma uprawnień do wydawania zakazów ani nakazów, jak również nie może podejmować interwencji fizycznych bądź prób wtargnięcia do pomieszczeń.

 

POTWIERDZENIE POSIADANIA STATUSU SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZABYTKÓW

Jako potwierdzenie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków w Powiecie Wrocławskim Starosta Powiatu Wrocławskiego wydaje:

 • osobie fizycznej – legitymację społecznego opiekuna zabytków;
 • osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zaświadczenie o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przy ul. Wł. Łokietka 11, tel. 71 322 02 83.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przy ul. Wł. Łokietka 11, tel. 71 322 02 83

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, tel. 071 72 21 844

 

PODSTAWA PRAWNA

Społeczni opiekunowie zabytków są ustanawiani i działają w oparciu o zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 102 - 105 tejże ustawy). 

 

 

 

Zostań społecznym opiekunem zabytków w Powiecie Wrocławskim

 

(-) Roman Potocki

Starosta Powiatu Wrocławskiego
Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok