Sobota, 13 kwietnia 2024
Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
pochmurno
14℃
A+
Tłumacz Google

XXIV EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

W dniu 24 maja 2023 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił XXIV edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2023/2024.  

Program stypendialny ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, która poprzez swoje aktywne działania w sferze naukowej, artystycznej lub sportowej, osiąga znaczące sukcesy.

 1. I. CEL PROGRAMU

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży - liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.

 1. II. KATEGORIE STYPENDIÓW

Stypendia będą przyznawane za szczególne osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2022/2023 w 3  kategoriach – naukowej, artystycznej i sportowej.

 1. III. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy:

1) w roku szkolnym 2023/2024 będą pobierali naukę w dziennych szkołach ponadpodstawowych – liceum ogólnokształcącym lub technikum

2) posiadają udokumentowane osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim uzyskane w roku szkolnym 2022/2023

3) spełniają poniższe kryteria w zależności od kategorii stypendium:

STYPENDIUM NAUKOWE

1) posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki uzyskane poza szkołą

2) w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali średnią ocen odpowiednio:

a) w liceum i technikum - co najmniej 4,5

b) absolwenci szkoły podstawowej - co najmniej 4,75

3) w roku szkolnym 2023/2024 będą uczniami liceum ogólnokształcącego lub technikum na terenie Powiatu Wrocławskiego (bez względu na miejsce zamieszkania) 

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

1) zajmują się twórczością artystyczną rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia indywidualnie lub zespołowo, co potwierdzają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej: literatura; sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia); muzyka i śpiew; taniec; teatr; film; lub twórczość ludowa

2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek

3) w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali średnią ocen odpowiednio:

a) w liceum i technikum - co najmniej 4

b) absolwenci szkoły podstawowej - co najmniej 4,25

 • w przypadku pobierania nauki dodatkowo w szkole artystycznej lub posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, wymagana średnia ocen, o której mowa w lit. a i b, jest niższa o 0,5

4)       w roku szkolnym 2023/2024 będą uczniami liceum ogólnokształcącego lub technikum

STYPENDIUM SPORTOWE

1) posiadają udokumentowane szczególne wyniki sportowe osiągnięte w dyscyplinach, w których współzawodnictwo organizowane jest przez związki sportowe

2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek

3) w roku szkolnym 2023/2024 będą uczniami liceum ogólnokształcącego lub technikum.

 1. IV.  WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendium wynosi 400 zł miesięcznie i płatne jest przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2023/2024 (od września 2023 do czerwca 2024).

 1. V.  TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU I WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski należy składać:

 • na formularzu odpowiednim dla danej kategorii stypendium
 • w terminie do dnia 15 lipca 2023 r.
 • w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131, w budynku B - w Biurze Obsługi na parterze lub w pokoju 434 na IV piętrze, bądź przesłać pocztą na adres Starostwa - decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania!

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę, a w przypadku uczniów realizujących dwuletni program matury międzynarodowej, dokument wystawiony przez szkołę potwierdzający ukończony rok programu oraz końcoworoczne oceny uzyskane ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych w roku szkolnym 2022/2023
 • dokumenty lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim - maksymalnie 5 osiągnięć:

a) w przypadku stypendium naukowego i artystycznego – dokument wskazujący imię i nazwisko ucznia, nazwę organizatora, datę wydarzenia, szczebel osiągnięcia i uzyskane miejsce lub zaświadczenie zawierające te same dane

b) w przypadku stypendium sportowego – dokument wskazujący imię i nazwisko ucznia, datę wydarzenia, szczebel osiągnięcia i uzyskane miejsce - wystawiony przez związek sportowy lub inny dokument zawierający te same dane

 • oświadczenie, że uczeń jest mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia – dotyczy kategorii artystycznej i sportowej

 

UWAGA!

 • Osiągnięcia uzyskane w okresie wakacji (w lipcu i sierpniu 2023 r.) należy wykazać dodatkowo na formularzu uzupełniającym w terminie do dnia 3 września 2023 r. - decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania!

Punktowane będzie maksymalnie 5 udokumentowanych osiągnięć szczebla co najmniej wojewódzkiego wykazanych we wniosku i na formularzu uzupełniającym

 • W przypadku uzyskania więcej niż 1 osiągnięcia z tych samych zawodów, turnieju, konkursu, olimpiady lub innego wydarzenia, odbywających się w jednym czasie - punktowane są maksymalnie 2 najwyższe osiągnięcia
 • Wyróżnienie za udział w wydarzeniach o charakterze rywalizacji nie jest punktowane
 • Wniosek o stypendium artystyczne w dziedzinie taniec z udokumentowanymi osiągnięciami uzyskanymi w rywalizacji sportowej będzie traktowany jak wniosek o stypendium sportowe

Szczegółowe zasady Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży wraz z wymaganymi formularzami dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl w zakładce: Edukacja → Programy Stypendialne → Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - tel. 71 / 72 21 822 oraz bezpośrednio w siedzibie Starostwa pok. 434 na IV piętrze budynku B.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok