Wtorek, 28 listopada 2023
Imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław
słonecznie
-2℃
A+
Tłumacz Google

XXI Edycja "Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego" na rok szkolny 2020/2021

Program stypendialny ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, która poprzez swoje aktywne działania w sferze naukowej, artystycznej lub sportowej, osiąga znaczące sukcesy.


CEL PROGRAMU

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży - liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.

 
KATEGORIE STYPENDIÓW

Stypendia będą przyznawane za szczególne osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 w 3  kategoriach – naukowej, artystycznej i sportowej.

 
WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych) - oraz spełniają poniższe kryteria w zależności od kategorii stypendium:


STYPENDIUM NAUKOWE
1) posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki
2) w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz średnią ocen odpowiednio:
a) w liceum i technikum - co najmniej 4,5
b) absolwenci szkoły podstawowej - co najmniej 4,75
3) w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej na terenie Powiatu Wrocławskiego


STYPENDIUM ARTYSTYCZNE
1) posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej: literatura; sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia); muzyka i śpiew; taniec; teatr; film; lub twórczość ludowa
2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek
3) w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz średnią ocen odpowiednio:
a) w liceum i technikum - co najmniej 4
b) absolwenci szkoły podstawowej - co najmniej 4,25
a w przypadku pobierania nauki dodatkowo w szkole artystycznej – co najmniej 3,75
4) w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej


STYPENDIUM SPORTOWE
1) posiadają udokumentowane szczególne wyniki sportowe
2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek
3) w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i płatne jest przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2020/2021 (od września 2020 do czerwca 2021).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski należy składać na formularzu odpowiednim dla danej kategorii stypendium w terminie do dnia 15 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi na parterze lub w pokojach nr 402 i 403 na IV piętrze bądź przesłać pocztą na adres Starostwa (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania).

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę
  • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w roku szkolnym 2019/2020, dokumenty muszą wskazywać imię i nazwisko Wnioskującego (na ich podstawie przyznawane będą punkty dodatkowe) – maksymalnie 15 najistotniejszych  osiągnięć
  • oświadczenie (podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia), że uczeń jest mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek – dotyczy wyłącznie kategorii artystycznej oraz sportowej.

 

UWAGA!

W przypadku osiągnięć uzyskanych w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2019/2020, należy je wskazać i złożyć na formularzu uzupełniającym w terminie do dnia 3 września 2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania).

Łączna liczba osiągnięć nie może przekroczyć 15 punktowanych.

Szczegółowe zasady Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży wraz z wymaganymi formularzami dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Stypendia Rady Powiatu”.

Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - tel. 71/722 18 41, 71/722 18 22 lub bezpośrednio w pok. 402 i 403 na IV piętrze w siedzibie Starostwa.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok