Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
19℃
A+
Tłumacz Google

RUSZYŁA XXII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

W dniu 21 maja 2021 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił XXII edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2021/2022. 

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych) - oraz spełniają poniższe kryteria w zależności od kategorii stypendium: 

STYPENDIUM NAUKOWE

1) posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki uzyskane poza szkołą

2) w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali średnią ocen odpowiednio:

a) w liceum i technikum - co najmniej 4,5

b) absolwenci szkoły podstawowej - co najmniej 4,75

3) w roku szkolnym 2021/2022 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej na terenie Powiatu Wrocławskiego

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

1) zajmują się twórczością artystyczną rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia indywidualnie lub zespołowo, co potwierdzają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej: literatura; sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia); muzyka i śpiew; taniec; teatr; film; lub twórczość ludowa

2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek (oświadczenie)

3) w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali średnią ocen odpowiednio:

a) w liceum i technikum - co najmniej 4

b) absolwenci szkoły podstawowej - co najmniej 4,25

- w przypadku pobierania nauki dodatkowo w szkole artystycznej lub posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, wymagana średnia ocen, o której mowa w lit. a i b, jest niższa o 0,5

4) w roku szkolnym 2021/2022 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej 

STYPENDIUM SPORTOWE

1) posiadają udokumentowane szczególne wyniki sportowe

2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek (oświadczenie)

3) w roku szkolnym 2021/2022 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i płatne jest przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2021/2022 (od września 2021 do czerwca 2022). 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski należy składać na formularzu odpowiednim dla danej kategorii stypendium w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi na parterze lub w pokojach nr 402 i 403 na IV piętrze bądź przesłać pocztą na adres Starostwa - decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania (formularz do pobrania na dole strony).

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę

2) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w roku szkolnym 2020/2021, dokumenty muszą wskazywać imię i nazwisko Wnioskującego (na ich podstawie przyznawane będą punkty dodatkowe) – maksymalnie 15 najistotniejszych  osiągnięć

3) w przypadku kategorii artystycznej lub sportowej – oświadczenie, że uczeń jest mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia (wzór formularza do pobrania na dole strony). 

UWAGA!

Osiągnięcia uzyskane w okresie wakacji (lipiec i sierpień 2021 r.) należy wykazać dodatkowo na formularzu uzupełniającym w terminie do dnia 3 września 2021 r. - decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania (formularz do pobrania na dole strony).

Łączna liczba osiągnięć przedstawionych we wniosku i formularzu uzupełniającym nie może przekroczyć 15 punktowanych.

Szczegółowe zasady Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży wraz z wymaganymi formularzami dostępne są w tym miejscu

Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - tel. 71/722 18 41, 71/722 18 22 lub bezpośrednio w pok. 402 i 403 na IV piętrze w siedzibie Starostwa.

 

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok