Czwartek, 29 lutego 2024
Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
pochmurno
7℃
A+
Tłumacz Google

POWIATOWY PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI W NAUCE

 Powiatowy Program Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce

 

I.    CEL PROGRAMU

Celem programu jest wspieranie i promowanie uzdolnionych uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz motywowanie uczniów do osiągania wyższych wyników w nauce. 

 

II.     ADRESACI PROGRAMU

Adresatami Programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (dzienne liceum/technikum/branżowa szkoła I stopnia), którzy:

 •  w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który jest przyznawane stypendium uzyskali wysokie wyniki w nauce w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, lub
 •  otrzymali najwyższą punktację w procesie rekrutacyjnym do klas I szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium.

 

 III.    FORMA REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany jest w formie:

1)        Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego za wyniki w nauce;

2)       Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Najlepszego Ucznia Szkoły;

3)       Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Najlepszego Ucznia Klas Pierwszych.

 

STYPENDIUM STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA WYNIKI W NAUCE

– może otrzymać uczeń:

1)    liceum ogólnokształcącego, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej średnią ocen co najmniej 5,0 z przedmiotów: język polski, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka;

2)   technikum, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej średnią ocen co najmniej 4,9 z przedmiotów: język polski, języki obce, matematyka, przedmioty kształcenia zawodowego i praktyka zawodowa;

3)   branżowej szkoły I stopnia, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej średnią ocen co najmniej 4,7 z przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, przedmioty kształcenia zawodowego (teoretyczne i praktyczne).

Stypendium może być przyznane uczniom, którzy uzyskali w kolejności najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadpodstawowej.

 

STYPENDIUM STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY

-     może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który jest przyznawane stypendium uzyskał na świadectwie najwyższą średnią ocen klasyfikacyjnych w szkole ponadpodstawowej. 

  

STYPENDIUM STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA KLAS PIERWSZYCH

-     może otrzymać maksymalnie 2 uczniów szkoły ponadpodstawowej, którzy w procesie rekrutacyjnym do klas I na rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium otrzymali najwyższą punktację, przy czym nie może być ona niższa niż 100 punktów.

 

IV.    WYSOKOŚĆ I WYPŁATA STYPENDIÓW 

1)      Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego za wyniki w nauce:

Stypendium wynosi nie mniej niż 200 zł i nie więcej niż 300 zł miesięcznie, przyznawane jest na okres 10 miesięcy w roku szkolnym (od września do czerwca), a dla uczniów klas programowo najwyższych liceum i technikum - na okres 8 miesięcy (od września do kwietnia);

2)     Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Najlepszego Ucznia Szkoły:

Stypendium wynosi nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 1 000 zł, przyznawane i wypłacane jest jednorazowo;

3)     Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Najlepszego Ucznia Klas Pierwszych.

Stypendium wynosi nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 200 zł miesięcznie, przyznawane jest na okres 10 miesięcy w roku szkolnym (od września do czerwca).

Wysokość i liczbę stypendiów ustala Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

Wypłata stypendium nastąpi na imienne konto ucznia do dnia 31 grudnia danego roku.

W przypadku Stypendium za wyniki w nauce i Stypendium dla Najlepszego Ucznia Klas Pierwszych, wypłata grudniowa obejmuje miesiące wrzesień – grudzień, za pozostałe miesiące wypłata nastąpi do dnia 30 marca kolejnego roku.

 

V.    ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na formularzu odpowiednim dla danego stypendium w terminie do dnia 20 września danego roku

- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, w Biurze Obsługi na parterze oraz w pokoju nr 435 na IV piętrze lub pocztą na adres Starostwa (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu)

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)    zaświadczenie dyrektora szkoły ponadpodstawowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza wniosku odpowiedniego dla danego stypendium;

2)   kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

VI.    INFORMACJA O PRZYZNANIU STYPENDIÓW

Informacja o przyznaniu stypendiów zostanie upubliczniona poprzez udostępnienie listy stypendystów:

-     pocztą elektroniczną na adres e-mail stypendysty wskazany we wniosku o przyznanie stypendium;

-     dyrektorom szkół ponadpodstawowych, w których uczą się uczniowie objęci wsparciem;

-     na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego;

-     na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 

Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - tel. 71/722 18 44, 843 lub bezpośrednio w pok. 403 na IV piętrze w siedzibie Starostwa.

 

 VII.     PODSTAWA PRAWNA 

Uchwała NR XX/217/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 2997, zm.: Dolno. z 2021 poz. 4477, zm.: Dolno. z 2023 poz. 2228)

 

Obowiązek informacyjny związany z art. 13 RODO 

 1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl.
 3. Uchwała NR XX/217/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 2997, zm.: Dolno. z 2021 poz. 4477, zm.: Dolno. z 2023 poz. 2228)
 4. Cel przetwarzania – rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium w ramach Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce.
 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy.
 6. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy.

 

POUCZENIE:

 1. Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

1)    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

2)   cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

3)   wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

 1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia na potrzeby realizacji Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce oraz udostępnienie materiałów promocyjnych (filmów, zdjęć itp.) potwierdzających osiągnięcia ucznia.
WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok