bip bip facebook
Mapa powiatu Wrocławskiego
Zapytaj Starostę
Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze

Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
Numerki - Komunikacja
Rezerwacja wizyt w systemie kolejkowym do Wydziału Komunikacji
ISO 9001
Kalendarz
Kwiecień 2015
Pn Wt Śr Cz Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw Monitor Polski
Powiat Wrocławski
Pozwolenie na rozbiórkę Drukuj
czwartek, 21 lipca 2011 10:43
Usługa: Pozwolenie na rozbiórkę
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Architektury i Budownictwa
Numer: 4/AiB
Wersja: 1
Data utworzenia:
01.06.2011 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika.
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wydawane jest na wniosek inwestora.
We wniosku należy podać:
 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
Do wniosku należy dołączyć:
 1. Opracowanie zawierające:
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego(na kopii mapy zasadniczej),
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 2. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, między innymi:
  • informacje dotyczące urządzeń budowlanych np. przyłączy,
  • informacje o wytwarzaniu odpadów powyżej 5,0 T i odpadów niebezpiecznych powyżej100kg (np. zawierających azbest),
  • dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków,
  • dla obiektów budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzgodnienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 3. W zależności od potrzeb – projekt rozbiórki obiektu w 3 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz podlega przekazaniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 4. Zgodę właściciela obiektu.
 5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo (notarialnie)poświadczony odpis.
 6. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 7. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
Informacje o opłatach:
 1. Za pozwolenie na rozbiórkę (za każdy obiekt) – 36 zł
 2. Za pełnomocnictwo - 17 zł
Należną opłatę uiszcza się:
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w godz. 7:30-15:00 (pon., wt., czw., pt.) i 7:30-16:00 (śr.)
 • przelewem na konto Gmina Wrocław Bank PKO PB s.a., Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Termin załatwienia sprawy:
Wydanie pozwolenia na rozbiórkę następuje w terminie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623).
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 1. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu
 2. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót rozbiórkowych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika.
 3. Inwestor jest zobowiązany zgłosić likwidację obiektu w Powiatowym Zakładzie Katastralnym.
Formularze wniosków do pobrania:
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (pdf)

Zatwierdził:

Beata Kopff – Żurawska – Dyrektor Wydziału Architektury I Budownictwa

Poprawiony: czwartek, 23 stycznia 2014 09:01
Wpisany przez Administrator
 
Strategia Rozwoju Powiatu
Wirtualny Spacer
Wrocławski Obszar Funkcjonalny
Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
Oferta edukacyjna

Ponadgimnazjalna oferta edukacyjna powiatu

Szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Wrocławskiego
Dla dzieci
Dla dzieci
Kalendarz imprez 2014
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
Biblioteczka Powiatu
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
Oferta dla inwestorów
Oferta dla inwestorów
Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu