Postęp realizacji projektu

logo "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

W projekcie Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zaplanowano realizację następującego działania:

Zakup 24 laptopów dla uczniów nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników realizacji celów projektu:

Nazwa wskaźnika

Zaplanowana do osiągnięcia wartość wskaźnika

wskaźnik produktu – rodzaj sprzętu

Laptop/komputer

24

wskaźnik rezultatu – liczba wspartych szkół 

4