Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, Gm. Czernica

 

 

1)     Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica

Wartość zadania wnioskowana – 6.537.479,00 zł

Wnioskowana kwota – 3.268.739,50 zł

Kwota przyznanego dofinansowania – 3.112.532,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania została firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Szczecińskiej 11 we Wrocławiu, która zaoferowała wykonanie inwestycji w kwocie 3.934.643,86 zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2021 r. 

Wartość zadania po przetargu – 3.934.643,86 zł,

Kwota dofinansowania z Rezerwy – 1.967.321,93 , tj. 50 % wartości inwestycji

Pozostałe środki w kwocie 1.145.210,07 zł, za zgodą Ministerstwa Infrastruktury, zostały przeznaczone na 4 dodatkowe zadania.

Inwestycja obejmuje budowę obiektu inżynierskiego - mostu na rzece Graniczna na publicznej drodze powiatowej 1930D oraz przebudowę dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego i chodnika.

Zakres rzeczowy robót w 2021 r. obejmuje wykonanie:

 • całkowitej rozbiórki istniejącego mostu oraz istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za mostem oraz budowa nowego mostu,
 • przebudowy dróg dojazdowych,
 • jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego,
 • chodnika,
 • pobocza,
 • rozbudowy istniejącego oświetlenia,
 • montażu na moście barier ochronnych oraz balustrad jako elementy zabezpieczenia ruchu,
 • przebudowy sieci teletechnicznej oraz napowietrznej sieci elektroenergetycznej w celu dostosowania ich do konstrukcji mostu docelowego,
 • kanalizacji deszczowej na moście.

 

2)     Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków

 

Wartość zadania – 653.481,41

Kwota dofinansowania z Rezerwy – 326.740,70 .

Inwestycja obejmuje budowę obiektu inżynierskiego - kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2075D oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 150 m w m. Wawrzeńczyce.

Zakres rzeczowy robót w 2021 r. obejmuje:

 • wykonanie robót rozbiórkowych (rozebranie nawierzchni zjazdów, wpustów),
 • przebudowę istniejącej drogi przed i za mostem, na odcinku ok.150m w zakresie budowy chodnika,
 • budowę kładki dla pieszych na istniejącym rowie,
 • budowę murów oporowych,
 • budowę systemu odwodnienia (wpusty i przykanaliki),
 • reprofilację i umocnienie skarp,
 • reprofilację rowów.

 

3)     Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika
w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 - Etap II, gmina Żórawina

 

Wartość zadania – 399.286,99

Kwota dofinansowania z Rezerwy – 199.643,49 zł.

 

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1956D  polegająca na wykonaniu chodnika po obydwu stronach jezdni o ogólnej długości 393 m w ciągu drogi w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 – Etap I oraz odcinek 3 - Etap II, gmina Żórawina. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Zakres rzeczowy robót w 2021 r. obejmuje:

 • wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie chodnika,
 • wykonanie krawężników, obrzeży, ścieku z kostki betonowej,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie pasów zieleni.

 

4)     Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski, w zakresie budowy chodnika - Zadanie 1: Etap 1

 

Wartość zadania – 1.101.976,94

Kwota dofinansowania z Rezerwy – 550.988,47 zł.

 

Inwestycja obejmuje budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1987D na odcinku ok. 850 m, z elementami kanalizacji deszczowej w obrębie projektowanego chodnika i pracami niezbędnymi dla pozostałych etapów.

Zakres rzeczowy robót w 2021 r. obejmuje:

 • wykonanie robót ziemnych - korytowanie, profilowanie podłoża, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy,
 • wycinka kolidujących z budową chodnika drzew wraz z karczowaniem,
 • budowa chodnika na całej długości projektowanego odcinka 850,0 m,
 • przebudowa istniejących zjazdów,
 • przebudowa przepustów,
 • budowa elementów odwodnienia: kanalizacja deszczowa, zarurowania, korytka,
 • budowa pasów zieleni,
 • odtworzeni istniejącej jezdni bitumicznej zgodnie z dokumentacją projektową,
 • budowa poboczy z kruszywa.

 

5)     Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce

 

Wartość zadania – 10.816.688,86 zł (z czego w 2021 r. rozliczona zostanie kwota 2.000.000,00 zł)

Kwota dofinansowania z Rezerwy – 67.837,41 zł.

Inwestycja jest wieloletnia i obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1971D na odcinku ok. 1,4 km w m. Tyniec Mały i Domasław.

Zakres rzeczowy robót w 2021 r. obejmuje:

 • przebudowę nawierzchni jezdni - na ograniczonym odcinku,
 • przebudowę istniejącego chodnika i budowa nowego chodnika - na ograniczonym odcinku,
 • budowę ciągu dla pieszych i rowerzystów- na ograniczonym odcinku,
 • budowę i przebudowę zjazdów do posesji,
 • przebudowę istniejącego odwodnienia drogi poprzez reprofilację rowów i wykonanie drenokolektorów oraz wykonanie wpustów deszczowych.