Zadania Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. 

Do zadań Zarządu powiatu należy w szczególności: 

  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • wykonywanie uchwał rady,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta.