Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie - Zadanie 2 - konkurs 2022

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2000D W MIETKOWIE - ZADANIE 2

Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 29 sierpnia 2022 r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego nabór wniosków na 2023 rok w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Decyzja o przyznaniu Powiatowi Wrocławskiemu środków na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji została ogłoszona w dniu rozstrzygnięcia naboru - 6 lutego 2023 r. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 19 maja 2023 r. przez przedstawicieli Zarządu Powiatu Wrocławskiego i Wojewodę Dolnośląskiego.
Całkowita wartość zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 8.433.224,00 zł.
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ok. 4.216.612,00 zł – co stanowić będzie maksymalnie 50 % dofinansowania do wartości zadania w zakresie kosztów kwalifikowanych.
Wniosek o dofinansowanie obejmował szacowaną wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

 

ZAKRES RZECZOWY I OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2000D wraz z rozbudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1999D i 2075D w miejscowości Mietków. Łączna długość odcinka objętego zadaniem wraz z wlotami wymienionych dróg powiatowych wynosi ok. 900 m. Celem inwestycji jest polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych rozbudowywanego odcinka drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez zmianę geometrii skrzyżowania wraz z wlotami.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności: rozbudowę drogi klasy „Z” wraz z budową obustronnych chodników, rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2000D, 1999D i 2075D wraz z przebudową wlotów, budowę/przebudowę chodników, budowę zatoki postojowej, budowę/przebudowę elementów systemu odwodnienia powierzchniowego, budowę kanału technologicznego, instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie rozbiórki (budynek nieczynnego młyna, istniejących elementów układu drogowego, przepustów itd.), wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów oraz rekultywację terenów po wykonanych rozbiórkach odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej. Zadanie obejmuje również wydatki związane z nadzorem inwestorskim, autorskim oraz promocji projektu.
Inwestycja realizowana będzie w latach 2023-2024. Jest to zadanie wieloletnie.

 

CEL ZADANIA:

Realizacja zadania pozwoli na stworzenie bezpiecznego odcinka drogi o długości 885,3 mb zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego i lepszą przepustowość. Odcinek drogi powiatowej będzie dostosowany do parametrów zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi dla klasy drogi – Z. Rozbudowa wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Realizacja zadania ma duże znaczenie nie tylko dla Powiatu Wrocławskiego, ale także dla rozwoju całego regionu. Droga powiatowa 2000D łączy komunikacyjne dwie gminy – Mietków oraz Katy Wrocławskie. Droga ta prowadzi od wiaduktu nad autostradą A4 w rejonie m. Kąty Wrocławskie do m. Mietków. Rozbudowane skrzyżowanie w m. Mietków obejmuje również odcinkowo drogi powiatowe nr 1999D oraz 2075D. Droga powiatowa nr 1999D rozpoczyna się w m. Mietków i prowadzi do granicy z Gminą Żarów w Powiecie Świdnickim, natomiast droga powiatowa nr 2075D łączy ze sobą trzy gminy Powiatu Wrocławskiego – Gminę Mietków, Gminę Sobótkę oraz Gminę Jordanów Śląski, a następnie biegnie od strony wschodniej w kierunku Powiatu Strzelińskiego, a na zachodzie w kierunku Powiatu Średzkiego.

 

LOKALIZACJA ZADANIA:

Mapka lokalizacyjna Mietków RFRD

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W RAMACH ZADANIA:

  • 29 sierpnia 2022 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 6 lutego 2023 r. - rozstrzygnięcie naboru wniosków - wybór zadania Powiatu Wrocławskiego do dofinansowania
  • 19 maja 2023 r. - podpisanie Umowy o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 31 maja 2023 r. - podpisanie umowy z firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wartość umowna realizowanych robót drogowych wynosi ok. 7,4 mln zł
  • 7 czerwca 2023 r. - oficjalne "wkopanie pierwszej łopaty" w związku z rozpoczęciem realizacji zadania.
Efekty wykonanych prac będzie można ocenić już w drugiej połowie 2024 r. - po zakończeniu realizacji zadania.

 

Obecna całkowita wartość zadania:
Obecnie aktualna wartość zadania wynosi 8.396.431,49 zł. Wartość obejmuje wydatki kwalifikowane w wysokości 7,2 mln zł oraz wydatki niekwalifikowane w wysokości ok 1,2 mln zł na które składają się rozbiórka budynku, roboty dodatkowe, oraz nadzór autorski.
W roku 2023 wykonano roboty budowlane rozliczając ich wartość na poziomie 2.500.000,00 zł. W roku 2023 Powiat Wrocławski otrzymał z RFRD dofinansowanie w wysokości 1.054.153,00 zł, pozostała wartość pokryta została ze środków własnych.
W roku 2024 planuje się  wartość kosztorysową robót budowlanych wraz z kosztami pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego w ramach zadania na poziomie 5.896.431,49 zł, w tym wysokość dofinansowania, którą Powiat Wrocławski otrzyma wyniesie ok 2,6 mln zł ze środków RFRD.
Przewiduje się zakończenie zadania do dnia 16.11.2024 r.
 
 
PROMOCJA ZADANIA:
Tablica informacyjna RFRD - Mietków - Zadanie 2

 

ARTYKUŁY PRASOWE: