Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 24c7712d8de93e9fc12a62926a927cdc
Sobota, 17-08-2019
Imieniny: Anity, Elizy, Mirona
x
Kompetencje Rady Powiatu
Administrator , Wyświetleń: 35182
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  do wyłącznej właściwości Rady należy:

stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwoływanie, na wniosek starosty,  skarbnika powiatu, stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej, uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

  • zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzieleniamajątku,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Ponadto Rada podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, określa wartość sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmuje uchwały w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, uchwala powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, a także powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonuje oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Rada Powiatu podejmuje również uchwały w sprawach herbu i flagi powiatu, w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów oraz w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady Powiatu są rozpatrywane na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Powiatu są jawne.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg a9135bbc5da9e2d05c60c4be82349c63 zagrozenia.jpg 6c30c815f4c022f48e6ddacdf15f5dd7 komunikacja.jpg 298cc97af0f1014a32d5dc52e26d67dd zamowienia-publiczne.jpg 41a39ac0d90d6d0cd973de010f6c5752 strategia_rozwoju.jpg 162c099eb153f820a9b7b7f779570eaa zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 2f7caeeeec1c23f2c0bc8b9ff6de0e2a wspolpraca_zagranicza.jpg 2544d77c437d2850f523e70e5d8cdd85 iso.jpg eea8c707ff5c3ed6be4bf1605dd06bd6
ban1.jpg da5a566266e27a52b6cd4d1bd908f4fe ban2.jpg a34f76d82aee7c2a86593bc2019f7968 ban3.jpg 1907e60c16ec83c1a7efe24f237db4c8 ban4.jpg 713d9d3090db3b6e3fd130ecd855780d ban5.jpg 2496388a779db29f4baf7a097d15838b