Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 4d2286f2caa39fe1893289f6c31ca36f
Środa, 24-04-2019
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
x
Kompetencje Rady Powiatu
Administrator , Wyświetleń: 34673
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  do wyłącznej właściwości Rady należy:

stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwoływanie, na wniosek starosty,  skarbnika powiatu, stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej, uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

  • zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzieleniamajątku,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Ponadto Rada podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, określa wartość sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmuje uchwały w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, uchwala powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, a także powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonuje oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Rada Powiatu podejmuje również uchwały w sprawach herbu i flagi powiatu, w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów oraz w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady Powiatu są rozpatrywane na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Powiatu są jawne.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg ebcdef64d79f20d64c5d5e927b16aac1 zagrozenia.jpg a7cbe8f70e757f553c34d017b027db4d komunikacja.jpg 2d635fa43660dc1a00773acbec045c21 przetargi.jpg 2f82b813d8a0cce19e16c9b570a996d0 strategia_rozwoju.jpg 84c7a18af59eea6565708e8e6380afb8 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 6982bb878d1b05d1cb6db2583bdf7452 wspolpraca_zagranicza.jpg 0036c3381ca31d800de9845e224d2e8b iso.jpg 6e7f327ff2e836fc827f1e61c7054bd8
ban1.jpg 11ba79df743d2c8d9d2198e0dffbd604 ban2.jpg a22522b2b252b433dee7bde136d13dc4 ban3.jpg da4fdb8571a23ccfcde15dd70ac47b3a ban4.jpg f0cbe6106450ddea23e50caac8f402b4 ban5.jpg 03eab3cd662fee1144a5744b8170ed8d