Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 826ebe0e8ee68da4de5928ecfcb9664a
Wtorek, 15-10-2019
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
x
Kompetencje Rady Powiatu
Administrator , Wyświetleń: 35365
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  do wyłącznej właściwości Rady należy:

stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwoływanie, na wniosek starosty,  skarbnika powiatu, stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej, uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

  • zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzieleniamajątku,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Ponadto Rada podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, określa wartość sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmuje uchwały w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, uchwala powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, a także powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonuje oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Rada Powiatu podejmuje również uchwały w sprawach herbu i flagi powiatu, w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów oraz w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady Powiatu są rozpatrywane na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Powiatu są jawne.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg a105af1bc1de2d9ceb78b818e6f0ff56 zagrozenia.jpg 10a7cce414a0d0e5e1a45c842855c5f3 komunikacja.jpg 338af5acf5fc9c3624746dfd9c12289a zamowienia-publiczne.jpg 678f1f11a88487d7ad4ea6f59cf9cfd3 strategia_rozwoju.jpg 7c99c7bbb3eb1fff6d16bd7f776f5942 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 062a160c5f99a31b79d22a28dd1c2bb9 wspolpraca_zagranicza.jpg d633b34adb4e88bbe2e12881f335964f iso.jpg ef66a9afef531d8d1a9c20db4cda67a1
ban1.jpg 60473a3293d88c5597d336f7ff213efc ban2.jpg 95964abb3df626d279afdea9f77553ce ban3.jpg 688b5bd78e8b960b2f5f68f11c0dbee9 ban4.jpg f0cdfd08d62b948bc150c5754c8520d2 ban5.jpg f6d00036e88fd1448a3cf7487129ccad