Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 4ebe5b0796b1c1ea99f7edb60bef9e02
Sobota, 20-04-2019
Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
x
Kompetencje Rady Powiatu
Administrator , Wyświetleń: 34652
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  do wyłącznej właściwości Rady należy:

stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwoływanie, na wniosek starosty,  skarbnika powiatu, stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej, uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

  • zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzieleniamajątku,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Ponadto Rada podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, określa wartość sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmuje uchwały w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, uchwala powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, a także powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonuje oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Rada Powiatu podejmuje również uchwały w sprawach herbu i flagi powiatu, w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów oraz w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady Powiatu są rozpatrywane na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Powiatu są jawne.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg c658afe2609c848e2d35b38d39130041 zagrozenia.jpg 9c8e4f389151cd01179260bd0f656c3b komunikacja.jpg d6d1663be15889459a5416108dabf208 przetargi.jpg 173dbc0d0e8e43a8fc6dda5a1b7a7acf strategia_rozwoju.jpg 862d751528c23b15b6e3388e70eccfce zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 8b5539d13b2334979870782dc782872f wspolpraca_zagranicza.jpg 41da5b5274a54925bd943b9fc54da18b iso.jpg b9104d191337aee8be2373977eef3786
ban1.jpg 22e4532be5d016d9e0b8e2c8d7dc6862 ban2.jpg 1b642375d8a636e4b2755679b1eb89a6 ban3.jpg 4d6fd7bd8cfdc3197bbf2e9378a2ac9d ban4.jpg 0aae647301b37e3f2b9d33c01bf0129b ban5.jpg 55481c9ba01e5615f41d8f6e66f24007