Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png fb19d756cb9738af5cf751d453f8db7c
Sobota, 15-12-2018
Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny
x
Kompetencje Rady Powiatu
Administrator , Wyświetleń: 33881
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  do wyłącznej właściwości Rady należy:

stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwoływanie, na wniosek starosty,  skarbnika powiatu, stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej, uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

  • zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzieleniamajątku,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Ponadto Rada podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, określa wartość sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmuje uchwały w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, uchwala powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, a także powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonuje oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Rada Powiatu podejmuje również uchwały w sprawach herbu i flagi powiatu, w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów oraz w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady Powiatu są rozpatrywane na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Powiatu są jawne.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg d51121b252d78f31466e1919118e560c zagrozenia.jpg 09ae7c87e13076ca7f6b189feabd6b96 komunikacja.jpg 6bb6d1b6293a625c22d5a3a92c5450b2 przetargi.jpg d9687cc3201e35b7bce6f5b726cd4529 strategia_rozwoju.jpg 8e5abf32b9665c2abe7f8f092cff95a8 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg f0ad291efa5fa904545b1c7cfbd1dc20 wspolpraca_zagranicza.jpg e2e0c8aab8f093609f66ee0aabbf1a99 iso.jpg 195ed20da1c163f245cea1eede847896
ban1.jpg 2a3a02cd195fbbb0d9b078e84367c6ea ban2.jpg 1a2cdc60ed09d9dc3b1e9e8fcf3702d5 ban3.jpg 5aa511ff6d85ed31a70a91f0ed11cf5e ban4.jpg c44ebeebdf4c0f499716fd591e42b4a6 ban5.jpg ea2cf72c1801b5284e20a6a9ad801694