Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 077e6c21daf405cfbfdf717ac423430b
Środa, 24-07-2019
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
x
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Piotr Sajdak, Wyświetleń: 504
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Numer: 14/GN
Wersja: 1
Data utworzenia:
18.02.2019 r.

 

1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Listownie:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Tadeusza Kościuszki 131,

50-440 Wrocław

Osobiście:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,

ul. Tadeusza Kościuszki 131,

50-440 Wrocław

Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy Urzędu.

2. Miejsce wydawania dokumentów:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Tadeusza Kościuszki 131,

50-440 Wrocław

pok. 108, tel. 71 722 17 53

3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Dokumenty potwierdzające interes prawny. Jeżeli inwestor jest reprezentowany przez przedstawiciela do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej Dokument poświadczający tożsamość. W przypadku osób prawnych – dodatkowo dokument potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej (np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo).

4. Informacje o opłatach:

Ostateczna wysokość opłaty określana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Przy odbiorze należy okazać potwierdzenie wniesionej opłaty. Opłaty należy dokonać w kasie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 301) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:30 (przerwa 11:00 - 11:20) lub przelewem.

Konto bankowe do realizacji przelewów:

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu 57 1560 0013 2139 3853 1000 0002 (Getin Noble Bank S.A.)

Przy dokonywaniu przelewu niezbędne jest podanie numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty; W przypadku, gdy przelew będzie wykonany z konta innego niż rachunek Wnioskodawcy, w tytule przelewu należy wskazać obok nru DOO również dane Wnioskodawcy

5. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

6. Podstawa prawna:

  • Art. 28b - 28d, 40b, 40e - 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.520)
  • Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 267 ze zm.)

7. Opis postępowania:

Przygotowując wniosek szczegółowo określ zakres rzeczowy uzgodnienia poprzez wyszczególnienie rodzajów sieci, przyłączy i innych urządzeń podlegających uzgodnieniu w powiązaniu z ich lokalizacją, podając numer(y) działki/działek, potem nazwę(y) ulic(y), następnie nazwę(y) miejscowości i/lub obrębu(ów) ewidencyjnego i nazwę(y) gmin(y).

Jeśli występujesz w imieniu inwestora dołącz do wniosku pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby. Wniosek podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny po dokonaniu opłaty w sposób ustalony przy składaniu wniosku, na podstawie dowodu wniesienia opłaty.

Dokumentacja projektowa rozpatrywana jest na najbliższej naradzie koordynacyjnej, pod warunkiem dostarczenia wyciągu z projektu zapisanego na komputerowym nośniku informacji. Narady odbywają się w każdy roboczy poniedziałek. Na naradzie koordynacyjnej dokonuje się analizy bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu , w tym budowli podziemnych, z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką , pomnikami przyrody.

Po naradzie koordynacyjnej udaj się do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (pokój 108) celem odbioru dokumentacji.

8. Uwagi, informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje tel. /71/ 37-23-468 i /71/ 37-23-477                  

9. Formularze wniosków do pobrania:

wniosek o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu

10. Informacje wymagane art. 13 RODO:

1)     Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2)     Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl.;

3)     Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;

4)     Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – dane osobowe mogą być przekazane do stron postępowania lub powołanych biegłych;

5)     Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;

6)     POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

-        żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Zbigniew Narojczyk - Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 1940309cc1cd033cc02c1fd3225c43cb zagrozenia.jpg 4ddac31ded6a466f2a7dc4938c3ca887 komunikacja.jpg 6ad7df38dd9bb9c97ad66dbcda9ca28d przetargi.jpg 35ae75523f8f5a6e736cbebb6ade178c strategia_rozwoju.jpg ad9ddf3142894bb2ebc841c932c6c31c zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 09e4a3289fff95f8ceaae1de4dca3f5b wspolpraca_zagranicza.jpg bfd42ce3f34aa0883b6d70fea1294d7a iso.jpg 37eb2c469718db7f318656a2994d21d2
ban1.jpg 72f6ed46bfb7960edc7c4af6ee1d1db3 ban2.jpg 9c2ba46f4e16e38c33cb44dca7741304 ban3.jpg 6e03a476f713191dea3ae6c0d205b5e2 ban4.jpg d3710f5dd931d146e68f8e598d3d6c55 ban5.jpg a47e4cb8a58de2018d73f53b7054f738