Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 220dc5759c36e4991a03054882c8dd9a
Środa, 19-09-2018
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
x
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji oraz oświaty i wychowania
Marta Pietruszewska, Wyświetleń: 103
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie / wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego
w zakresie edukacji oraz oświaty i wychowania

DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik do ogłoszenia

3. Wzór oferty


Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie / wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
w zakresie edukacji oraz oświaty i wychowania

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). zwana w dalszej części ogłoszenia „Ustawą”.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
 3. Uchwała nr XVIII/139/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14.09.2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
II. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy zwanych w dalszej części ogłoszenia „Oferentem”.

III. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH


W ZAKRESIE EDUKACJI ORAZ OŚWIATY I WYCHOWANIA

(przewidywana wysokość środków do kwoty 10 000 zł brutto)

Organizacja na terenie Powiatu Wrocławskiego wydarzeń o charakterze ponadgminnym, na rzecz edukacji oraz oświaty i wychowania, w tym:

 1. Wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych.
 2. Realizacja przedsięwzięć podnoszących poziom kształcenia i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Termin realizacji zadania: 15.10.2018 r. do dnia 15.12.2018 r.
 2. Termin realizacji zadania powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia zadania właściwego oraz zakończenia zadania, w tym dokonania płatności za wydatki związanie z jego realizacją. Określając termin realizacji zadania do ostatniego dnia zadania właściwego (imprezy, zawody, warsztaty itp.) należy dodać maksymalnie 30 dni na zebranie faktur / rachunków oraz na dokonanie płatności.
 3. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością, w trybie i na zasadach określonych w umowie.
 4. Zakres oferowanego zadania musi stanowić przedmiot działalności pożytku publicznego określonego w statucie lub innym akcie wewnętrznym Oferenta.
 5. Na Oferencie spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych zezwoleń i uprawnień koniecznych do realizacji zadania.
 6. Wszelkie zakupy towarów / usług mogą być dokonywane wyłącznie w terminie do ostatniego dnia realizacji zadania właściwego – nie dotyczy to rozliczenia obsługi księgowej zadania, którego można dokonać do ostatniego dnia realizacji całego zadania.
 7. W przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi, Oferent uwzględnia taką informację w części IV.7 oferty - harmonogramie, w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”. Uzasadnienie zlecania innemu podmiotowi, Oferent powinien opisać w części IV.6 oferty „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”.

UWAGA !

W ofercie należy wskazać okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza termin wskazany w ogłoszeniu. 

V. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Teren Powiatu Wrocławskiego

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania
  z udziałem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
 2. Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na zadanie publiczne o charakterze powiatowym, czyli skierowanym do mieszkańców co najmniej 2 gmin na terenie Powiatu Wrocławskiego. Powiatowy charakter zadania musi wynikać z treści oferty poprzez wyraźne wskazanie nazwy gmin objętych zadaniem (w części IV.2. – liczba oraz opis odbiorców zadania).
 3. Zarząd przyznaje dotację w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa musi zostać zawarta przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

UWAGA !

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w sferze działania, co do którego ubiega się o dotację. 

VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA


1.
Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki: 

a. niezbędne do realizacji zadania publicznego;
b. racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione;
c. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
d. odpowiednio udokumentowane dowodami księgowymi, dla których jest prowadzona wyodrębniona
    dokumentacja finansowo – księgowa;

e. zgodne z zatwierdzonym kosztorysem.               

2. Koszty, które mogą być poniesione z dotacji:

a. koszty merytoryczne bezpośrednio związane z celem realizowanego działania (część IV.8.I oferty) w tym: materiały szkoleniowe, zakup nagród rzeczowych np. pucharów, medali itp., odzieży, żywności, wynajem sali / niezbędnego sprzętu, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, obsługa sędziowska / medyczna / techniczna itp.;

b. koszty obsługi zadania publicznego w wysokości do 20% dotacji, w tym koszty administracyjne związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu (część IV.8.II oferty) tj. koordynator projektu, obsługa administracyjno – biurowa, księgowość, zakup materiałów biurowych itp. oraz koszty działań promocyjno - informacyjnych tj. promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej itp.
 
UWAGA !
W ramach wydatków na obsługę księgową można rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych związanych z realizacją zadania.
 
3. Koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:

a. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy i rozpoczęcia realizacji zadania oraz po dacie zakończenia zadania;
b. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na samochód, obsługa
    księgowa nie związana z realizacją dotowanego zadania, opłaty pocztowe, czynsz, c.o. itp.);
c. remonty i adaptacje pomieszczeń;
d. kary, mandaty oraz odsetki i prowizje od nieterminowo regulowanych zobowiązań, kredytów i pożyczek;
e. nagrody finansowe dla beneficjentów zadania;
f. przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów
   szczególnych;
g. pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć;
h. inwestycje i zakupy inwestycyjne;
i. koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej, wewnętrznymi notami
   obciążeniowymi.

VIII. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W ZADANIU
 1. W przypadku wsparcia realizacji zadania Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego
  w wysokości co najmniej 20% całkowitej wartości zadania. Za wkład własny uważa się środki finansowe oraz niefinansowe Oferenta.
 2. Za środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego Oferenta i innych podmiotów biorących udział w realizacji zadania. W przypadku wykazywania wkładu rzeczowego należy go ująć wyłącznie w części opisowej zadania, bez ujmowania w kosztorysie.
 3. W sytuacji, gdy Oferent wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
  a. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone
      w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 Ustawy;
  b. wolontariusz prowadzi na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy
      (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe);
  c. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi
     być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, w pozostałych wypadkach przyjmuje
     się, że wartość pracy jednego wolontariusza wynosi do 20 zł za jedną godzinę pracy;
  d. wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny (adresat) zadania;
  e. wolontariusz zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może
     wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy zawodowej.
IX. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w wersji papierowej i elektronicznej:
  a. w terminie do dnia 21.09.2018 r. do godz. 1545;
  b. zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
      17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
      publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300);
  c. w wersji papierowej - w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131,
      50-440 Wrocław;
  d. w wersji elektronicznej (edytowalnej) na płycie lub innym nośniku danych albo przesyłając na adres:
      eks@powiatwroclawski.pl z odpowiednio opisanym plikiem, zawierającym nazwę Oferenta oraz tytuł
      zadania.

  Oferty, które wpłynęły po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu dokumentu w wersji papierowej.

 2. Oferty w wersji papierowej należy składać w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć Oferenta z oznaczeniem pełnej nazwy i adresu podmiotu oraz opisać wskazując rodzaj i nazwę zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie (np. zadanie 1).
 3. Do oferty w wersji papierowej należy załączyć następujące dokumenty: 
  a. oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia) o: 
      - aktualności dokumentów rejestracyjnych na dzień składania oferty, 
      - zgodności zakresu oferty z działaniami statutowymi organizacji, 
      - niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów,
        w tym ZUS i Urzędu Skarbowego, - zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego, 
      - zgodności kopii dokumentów złożonych wraz z ofertą z oryginałami, 
      - zgodności treści oferty w wersji elektronicznej z treścią oferty złożonej w wersji papierowej; 
  b. fakultatywnie - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż
      wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania
      w imieniu Oferentów.
 4. Oferent składający kilka ofert w konkursie obowiązany jest złożyć każdą ofertę oddzielnie z zaznaczeniem, w której znajduje się komplet załączników.
 5. Złożone oferty muszą być kompletne. Wszystkie pola oferty należy czytelnie wypełnić.Jeżeli dane pytanie nie dotyczy Oferenta lub zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.
 6. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta.
 7. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie.
 8. Oferty złożone po terminie, na niewłaściwych drukach, nieczytelne, niekompletne (brak wymaganych podpisów lub załączników), zostaną odrzucone ze względów formalnych.
X. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 05.10.2018 r.
 2. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego.
 3. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

a. kwalifikowalność Oferenta;
b. terminowość złożenia oferty;
c. kompletność oferty;
d. właściwy formularz oferty;
e. wymagane załączniki;
f. podpisy osób uprawnionych.

Kryteria oceny merytorycznej:

a. ocena możliwości realizacji zadania publicznego;
b. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
    rzeczowego zadania;
c. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował
    zadanie publiczne;
d. w przypadku wsparcia udział środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych
    źródeł na realizację zadania publicznego;
e. uwzględnienie wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferenta, który w latach
   poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Pozostałe kryteria:

a. zgodność oferty z przedmiotem konkursu;
b. innowacyjność i atrakcyjność form zadania;
c. szeroki zasięg oddziaływania społecznego – ponadgminny charakter zadania, liczba odbiorców, działania
    wspierające tożsamość i integrację społeczności lokalnej, kontynuacja wcześniej sprawdzonych praktyk;
d. możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w zadaniu. 

XI. ZASTRZEŻENIA I UWAGI
 1. Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia.
 2. Zarząd zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, jak również negocjowania z Oferentami terminu realizacji zadania oraz zakresu realizacji zadania w ramach ogłoszenia.
 3. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą Oferentów, którym została przyznana dotacja, rodzajem zadania oraz wielkością przyznanej dotacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego www.powiatwroclawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatwroclawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd.
 4. O wyborze oferty i przyznaniu dotacji Oferent zostanie powiadomiony dodatkowo pisemnie lub e-mailem.
 5. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentom.
 6. Zleceniobiorca będzie zobowiązany wszechstronnie informować opinię publiczną o dotowaniu zadania przez Powiat Wrocławski (np. poprzez materiały reklamowe, informacje dla mediów, ulotki, plakaty, publikację ogłoszeń).
 7. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

UWAGA!

Co do zasady miejscem podpisania umowy będzie siedziba Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, pok. 403.

XII. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ


W 2018 r. na powierzenie / wsparcie realizacji ww. zadań przeznacza się środki w wysokości do kwoty 10 000 zł brutto.  

W 2017 r. nie realizowano zadań publicznych tego samego rodzaju.

Roman Potocki

(-) Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wrocławskiego

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 079eb06966e3fd690dc0553433d6377f zagrozenia.jpg f9dd7d548b1c155a7c804f6c357a153d komunikacja.jpg 70bcad34e9c7ec9d2406b06db43decc2 przetargi.jpg c9a36630ed6ee939e8167223de5003e3 strategia_rozwoju.jpg 65058fdd5108ef338f0ae201509aff39 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 310bd2e775cd38405e1db60cb4837eb7 wspolpraca_zagranicza.jpg 9bd78010902d891ca35917603267adf0 iso.jpg 421c1ddce17109a04630875bbfea606d
ban1.jpg 8ff0838e82b60f17b5b2d3064bd20f60 ban2.jpg 15d8d7d791bcc1242a3f9e60adf518a6 ban3.jpg 94f45eba0e438427af0317a5755d1da1 ban4.jpg 4d9646d7dfa92c9d7ef2ae6a390731c3 ban5.jpg a2742b886a940bb577c1bbfb077fa621