Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png f0852d922520d810092e0b6b6a41275e
Niedziela, 21-10-2018
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
x
Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku
Aleksandra Podgórska, Wyświetleń: 5912
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej

Pobierz: 

 ogłoszenie o konkursie 

 załącznik do ogłoszenia

 wzór ofertyZarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

I. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zwana w dalszej części ogłoszenia „Ustawą”;

 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

 3. Uchwała nr VII/46/2015 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 

II. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zwanych w dalszej części ogłoszenia „Oferentem”

III. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

A. W zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (przewidywana wysokość środków do 90 000 zł brutto)

Organizacja na terenie Powiatu Wrocławskiego wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz integrację jego mieszkańców, w tym:

 1. Projekty o charakterze edukacyjnym adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej, mające na celu podejmowanie działalności kulturalnej w środowisku szkolnym na terenie Powiatu Wrocławskiego.

 2. Organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie i ochronę dóbr kultury oraz tradycji regionalnych i patriotycznych, a także promujących walory Powiatu.

 3. Organizacja imprez integrujących artystów profesjonalnych i amatorów działających na terenie Powiatu Wrocławskiego.

 4. Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Wrocławskiego.Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury obszaru Powiatu Wrocławskiego.

B. W zakresie kultury fizycznej (przewidywana wysokość środków do 90 000 zł brutto)

Organizacja na terenie Powiatu Wrocławskiego imprez o charakterze ponadgminnym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej jego mieszkańców, w tym:

 1. Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci / młodzieży / dorosłych.

 2. Organizacja imprez popularyzujących zdrowy styl życia.

 3. Przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym propagujące bezpieczne zachowania nad wodą, zajęcia nad wodą upowszechniające wiedzę z zakresu ratownictwa – organizacja imprez nad Zalewem Mietkowskim.

 4. Wspieranie organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych osiągających wysokie wyniki na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016 r. 

 2. Termin realizacji zadnia powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania. Należy również uwzględnić czas na dokonanie płatności za wydatki związanie z realizacją zadania.

 3. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością w trybie i na zasadach określonych w umowie. 

Uwaga !

W ofercie należy wskazać okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza termin wskazany w ogłoszeniu.
V. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Teren Powiatu Wrocławskiego
VI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania z udziałem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

 2. Zarząd przyznaje dotację na realizację zadania określonego w ofercie wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 3. Oferowane zadanie publiczne musi stanowić przedmiot działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację oraz powinno mieć charakter ponadgminny i być skierowane do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego z conajmniej 2 gmin (z treści oferty powinno jednoznacznie wynikać spełnienie ww. wymogów).

 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Dotacja może być niższa i w takim przypadku Oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżenia dotacji lub do wycofania oferty.

 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Umowa musi zostać zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. 

VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA
1.  Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

a. niezbędne do realizacji zadania publicznego,

b. racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione,

c. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d. uwzględnione w budżecie zadania,

e. odpowiednio udokumentowane dowodami księgowymi, dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa, ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji zgodne z zatwierdzonym kosztorysem

2.  Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

a. koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniu (materiały szkoleniowe, zakup nagród, w tym pucharów i medali, odzieży, żywności, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów itp.);

b. koszty obsługi zadania publicznego (koszty zatrudnienia sędziów, obsługi medycznej, itp.);

c. koszty działań promocyjno-informacyjnych (promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zadania;

d. koszty administracyjne związane z realizacją zadania w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zadania (koordynator projektu, obsługa administracyjno–biurowa, księgowość, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych itp.).

3.  Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

a. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania;

b. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na samochód, obsługa księgowa nie związana z realizacją dotowanego zadania, opłaty pocztowe, czynsz, CO itp.);

c. remonty i adaptacje pomieszczeń;

d. kary, mandaty oraz odsetki i prowizje od nieterminowo regulowanych zobowiązań, kredytów i pożyczek;

e. nagrody finansowe dla beneficjentów zadania;

f. przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

g. pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć;

h. zadania i zakupy inwestycyjne.

VIII. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W ZADANIU
 1. W przypadku wsparcia realizacji zadania Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny uważa się środki finansowe oraz niefinansowe Oferenta.

 2. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego Oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.

 3. W sytuacji, gdy Oferent wnosi do realizacji zadania, oprócz wkładu finansowego, wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

a.zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 Ustawy,

b.wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),

c.jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekraczać kwoty 20 zł za jedną godzinę pracy,

d.wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny (adresat) zadania,

e.wolontariusz zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy zawodowej.

 IX. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1.  Oferty należy składać w terminie do dnia 11.01.2016 r.do godz. 15:45 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Oferty, które wpłynęły po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu.

Wzory oferty i sprawozdania są dostępne na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego www.powiatwroclawski.pl, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

2.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz rodzaju i nazw zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie (np. zadanie B.1).

3.  Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b. statut organizacji – aktualna wersja,

c. oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia):

   • o aktualności dokumentów rejestracyjnych na dzień składania oferty,
   • o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów, w tym ZUS i Urzędu Skarbowego,
   • o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego;

d. fakultatywnie, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferentów.

4.  Oferent składający kilka ofert w konkursie obowiązany jest złożyć każdą ofertę oddzielnie z zaznaczeniem, w której znajduje się komplet załączników.

5.  Złożone oferty muszą być kompletne. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. Jeżeli dane pytanie nie dotyczy Oferenta lub zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

6.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta.

7.  Kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

8.  Dopuszcza się możliwość uzupełnienia nieistotnych braków w ofercie w wyznaczonym terminie.

9.  Oferty złożone na niewłaściwych drukach, nieczytelne, niekompletne (brak wymaganych podpisów lub załączników), niepoprawione zgodnie z pkt. 8, zostaną odrzucone ze względów formalnych. 

X. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT
 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia19.02.2016 r.

 2. Zarząd powoła Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert. W skład Komisji wejdą 3 przedstawiciele Zarządu oraz 2 przedstawiciele wyłonieni w naborze głoszonym przez Zarząd w dniu ogłoszenia konkursu.

 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy zostaną wybrani na podstawie kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że nie mogą reprezentować Oferenta, który bierze udział w konkursie.

 4. Wyboru ofert dokona Zarząd biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

a. kwalifikowalność oferenta,

b. terminowość złożenia oferty,

c. kompletność oferty,

d. właściwy formularz oferty,

e. wymagane załączniki,

f. podpisy osób uprawnionych. 

Kryteria oceny merytorycznej:

a. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,

b. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne,

d. w przypadku wsparcia uwzględnienie planowanego przez Oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e. uwzględnienie planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

Pozostałe kryteria:

a. zgodność oferty z przedmiotem konkursu,

b. innowacyjność i atrakcyjność form zadania,

c. szeroki zasięg oddziaływania społecznego – ponadgminny charakter zadania, duża liczba odbiorców, działania wspierające tożsamość i integrację społeczności lokalnej, kontynuacja wcześniej sprawdzonych praktyk,

d. możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w zadaniu.

XI. ZASTRZEŻENIA I UWAGI 
 1. Nazwa zadania powinna być krótka, charakterystyczna, wskazująca konkretne przedsięwzięcie.

 2. Zarząd zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, jak również negocjowania z Oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania w ramach ogłoszenia.

 3. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą Oferentów, którym została przyznana dotacja, rodzajem zadania oraz wielkością przyznanej dotacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego www.powiatwroclawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatwroclawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd.

 4. O wyborze oferty i przyznaniu dotacji Oferent zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.

 5. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

 6. Zleceniobiorca powinien wszechstronnie informować opinię publiczną o dotowaniu zadania przez Powiat Wrocławski (np. poprzez materiały reklamowe, informacje dla mediów, ulotki, plakaty, publikację ogłoszeń).

 7. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

XII. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
 1. W 2016 r. na powierzenie/wsparcie realizacji ww. zadań przeznacza się środki w wysokości 180 000,00 zł brutto. Ostateczna kwota zostanie ustalona na podstawie budżetu na rok 2016 uchwalonego przez Radę Powiatu Wrocławskiego oraz po złożeniu ofert.

 2. W 2015 r. przekazano środki w wysokości 149 985,30 zł brutto, w tym w ramach konkursu 141 545,30 zł brutto.

 3. W 2014 r. przeznaczono kwotę 170 000,00 zł brutto - wykorzystano 166 213,40 zł brutto, w tym w ramach konkursu 157 613,40 zł brutto.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Warsztaty wokalne i koncert "Wszystkiego Najlepszego Polsko!"[obrazek]
01 / 10 / 2018, , Wyświetleń: 209
zapytaj_staroste.jpg 8520259e9b232c227b148fed6161a5a0 zagrozenia.jpg 5ab2c93d63e61b57dd2c21341561a2bb komunikacja.jpg 7f6015a1c9060f974bdaa63aa2e20d87 przetargi.jpg 0aff85597a0b8d84f6490e5eddb394a3 strategia_rozwoju.jpg 398dc77aad1733e2f5fb6bc52a09edd7 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 814ff04812aa03ecff867e760953cb24 wspolpraca_zagranicza.jpg f7982604671b55917c181662d8f7838e iso.jpg f2f8fb7cf9331b35c13fd9662ad979fb
ban1.jpg 72d3f73c4cd7200701b00915392b2e2a ban2.jpg fa9eda15a4901601e702e84373cb5b1b ban3.jpg 4fcf3658fe1b9ee8c9d248318fbba954 ban4.jpg 674710f10aacc21ecfdc7acaef510598 ban5.jpg 7810f6cb955d373f6dd02af428c2d17b