Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 0d1696bb2e27f96eb8787afee7f9ee82
Wtorek, 23-10-2018
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
x
Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku - edycja II
Marta Pietruszewska, Wyświetleń: 7382
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoPobierz: 

 ogłoszenie o konkursie 

 załącznik do ogłoszenia

 wzór oferty

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
I. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) zwana w dalszej części ogłoszenia „Ustawą”;

 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

 3. Uchwała nr VII/46/2015 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

II. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) zwanych w dalszej części ogłoszenia "Oferentem".
III. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH


W zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 (przewidywana wysokość środków do 50 000 zł brutto)

Organizacja na terenie Powiatu Wrocławskiego wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz integrację jego mieszkańców, w tym:

 1. Projekty o charakterze edukacyjnym mające na celu podejmowanie działalności kulturalnej w środowisku szkolnym na terenie Powiatu Wrocławskiego.

 2. Organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie i ochronę dóbr kultury oraz tradycji regionalnych i patriotycznych, a także promujących walory Powiatu Wrocławskiego.

 3. Organizacja imprez integrujących artystów profesjonalnych i amatorów działających na terenie Powiatu Wrocławskiego.

 4. Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

 5. Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

 6. Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury obszaru Powiatu Wrocławskiego.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 1. Termin realizacji zadania: od dnia 10.06.2016 r. do dnia 15.12.2016 r.

 2. Termin realizacji zadnia powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania. Należy również uwzględnić czas na dokonanie płatności za wydatki związanie z realizacją zadania.

 3. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością w trybie i na zasadach określonych w umowie.

Uwaga !

W ofercie należy wskazać okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza termin wskazany w ogłoszeniu.

V. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Teren Powiatu Wrocławskiego
VI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania z udziałem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

 2. Zarząd przyznaje dotację na realizację zadania określonego w ofercie wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 3. Oferowane zadanie publiczne musi stanowić przedmiot działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację oraz powinno mieć charakter ponadgminny i być skierowane do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego z co najmniej 2 gmin (z treści oferty powinno jednoznacznie wynikać spełnienie ww. wymogów).

 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Dotacja może być niższa i w takim przypadku Oferent będzie miał możliwość skorygowania oferty proporcjonalnie do kwoty obniżenia dotacji lub do rezygnacji z realizacji zadania.

 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Umowa musi zostać zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

 VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA


1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki: 

a. niezbędne do realizacji zadania publicznego,

b. racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione,

c. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d. uwzględnione w budżecie zadania,

e. odpowiednio udokumentowane dowodami księgowymi, dla których jest prowadzona wyodrębiona 
    dokumentacja finansowo-księgowa,

       f. ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji zgodne z zatwierdzonym kosztorysem.            

2. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji: 

a. koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniu (materiały szkoleniowe, zakup nagród, 
    w tym pucharów i medali, odzieży, żywności, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, zakwaterowanie, przejazd 
    beneficjentów itp.);

b. koszty obsługi zadania publicznego (koszty zatrudnienia jurorów, obsługi medycznej, itp.);

c. koszty działań promocyjno-informacyjnych (promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, 
    ogłoszeń w prasie lokalnej itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zadania;

d. koszty administracyjne związane z realizacją zadania w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zadania 
    (koordynator projektu, obsługa administracyjno–biurowa, księgowość, zakup materiałów biurowych itp.).

3. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:  

a. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania;

b. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na samochód, obsługa 
    księgowa nie związana z realizacją dotowanego zadania, opłaty pocztowe, czynsz, CO itp.); 

c. remonty i adaptacje pomieszczeń;

d. kary, mandaty oraz odsetki i prowizje od nieterminowo regulowanych zobowiązań, kredytów i pożyczek;

e. nagrody finansowe dla beneficjentów zadania;

f. przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów 
   szczególnych;

g. pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć;

h. inwestycje i zakupy inwestycyjne.

 VIII. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W ZADANIU


1. W przypadku wsparcia realizacji zadania Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % 
    całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny uważa się środki finansowe oraz niefinansowe Oferenta.

2. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego Oferenta oraz wyceny wkładu 
    rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.

3. W sytuacji, gdy Oferent wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne 
    jest przestrzeganie następujących warunków:

a. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym 
    zgodnie z art. 44 Ustawy,

b. wolontariusz prowadzi na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta 
    musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),

c. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być 
    dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość 
    pracy jednego wolontariusza nie może przekraczać kwoty 20 zł za jedną godzinę pracy,

d. wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny (adresat) zadania,

e. wolontariusz zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać 
    świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy.

 IX. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT


1. Oferty należy składać w wersji papierowej i elektronicznej:

a. w terminie do dnia 29.04.2016 r. do godz. 15:45,

b. zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
   w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
   z wykonania tego zadania
 (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

c. w wersji papierowej - w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław,

d. w wersji elektronicznej (PDF) przesyłając na adres: eks@powiatwroclawski.pl z odpowiednio opisanym 
    plikiem, zawierającym nazwę Oferenta oraz tytuł zadania.

Oferty, które wpłynęły po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu dokumentu w wersji papierowej.

2. Oferty w wersji papierowej należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem 
    nazwy i adresu podmiotu oraz rodzaju i nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie (np. zadanie 1).

3. Do oferty w wersji papierowej należy załączyć następujące dokumenty:

a. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b. statut organizacji – aktualna wersja;

c. oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia):

      - o aktualności dokumentów rejestracyjnych na dzień składania oferty,

      - o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów, 
        w tym ZUS i Urzędu Skarbowego,

      - o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,

      - o tym, że wszystkie kopie dokumentów złożone wraz z ofertą są zgodne z oryginałem,

      - o zgodności treści oferty przesłanej drogą elektroniczną z treścią oferty złożonej w wersji papierowej;

d. fakultatywnie, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający 
    z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania 
    w imieniu Oferentów.

4. Oferent składający kilka ofert w konkursie obowiązany jest złożyć każdą ofertę oddzielnie z zaznaczeniem, w której znajduje 
    się komplet załączników.

5. Złożone oferty muszą być kompletne. Wszystkie pola oferty należy czytelnie wypełnić.Jeżeli dane pytanie nie dotyczy 
    Oferenta lub zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

6. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli, zgodnie ze 
    statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku 
    wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta.

7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia nieistotnych braków w ofercie w wyznaczonym terminie.

8. Oferty złożone po terminie, na niewłaściwych drukach, nieczytelne, niekompletne (brak wymaganych podpisów lub 
    załączników), niepoprawione zgodnie z pkt. 7, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 X. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT
 
 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 27.05.2016 r.

 2. Zarząd powoła Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert. W skład Komisji wejdą 3 przedstawiciele Zarządu oraz 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy wyłonieni w naborze ogłoszonym przez Zarząd w dniu ogłoszenia konkursu.

 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy zostaną wybrani na podstawie kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że nie mogą reprezentować Oferenta, który bierze udział w konkursie.

 4. Wyboru ofert dokona Zarząd biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

a. kwalifikowalność oferenta,

b. terminowość złożenia oferty,

c. kompletność oferty,

d. właściwy formularz oferty,

e. wymagane załączniki,

f. podpisy osób uprawnionych.


Kryteria oceny merytorycznej:

a. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,

b. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 
    zadania,

c. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować 
    zadanie publiczne,

d. w przypadku wsparcia uwzględnienie planowanego przez Oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków 
    pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e. uwzględnienie planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 
    społecznej członków,

f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferenta, który w latach poprzednich 
    realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych 
    na ten cel środków.


Pozostałe kryteria:

a. zgodność oferty z przedmiotem konkursu,

b. innowacyjność i atrakcyjność form zadania,

c. szeroki zasięg oddziaływania społecznego – ponadgminny charakter zadania, duża liczba odbiorców, działania 
    wspierające tożsamość i integrację społeczności lokalnej, kontynuacja wcześniej sprawdzonych praktyk,

d. możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w zadaniu.

 XI. ZASTRZEŻENIA I UWAGI
 
 1. Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia.

 2. Zarząd zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, jak również negocjowania z Oferentami terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania w ramach ogłoszenia.

 3. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą Oferentów, którym została przyznana dotacja, rodzajem zadania oraz wielkością przyznanej dotacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego www.powiatwroclawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatwroclawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd.

 4. O wyborze oferty i przyznaniu dotacji Oferent zostanie powiadomiony dodatkowo pisemnie lub e-mailem.

 5. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentom.

 6. Zleceniobiorca powinien wszechstronnie informować opinię publiczną o dotowaniu zadania przez Powiat Wrocławski (np. poprzez materiały reklamowe, informacje dla mediów, ulotki, plakaty, publikację ogłoszeń).

 7. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

XII. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA
 
 1. W 2016 r. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 90 000 zł brutto. W ramach niniejszego konkursu Zarząd Powiatu Wrocławskiego przeznacza środki w wysokości 50 000 zł brutto, ostateczna kwota zostanie ustalona po rozpatrzeniu ofert.

 2. W 2015 r. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosiła 149 985,30 zł brutto, w tym w ramach konkursu 141 545,30 zł brutto.

 3. W 2014 r. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosiła 170 000,00 zł brutto z czego wydatkowano 166 213,40 zł brutto, w tym w ramach konkursu 157 613,40 zł brutto.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg a4ce2d71302dd0eb1fa60dd6f08ee796 zagrozenia.jpg 52cbb6aa5be6c5b69bbd7b965ba4aab8 komunikacja.jpg 0d088e8ec2f21e6d890578a340d490c9 przetargi.jpg 14c1826336fbd28c5a5bbc8a54d978d8 strategia_rozwoju.jpg 58cd15962155c7a0416e37ee5372e6e6 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 05e80f58486affef4f637ccb394c2b77 wspolpraca_zagranicza.jpg 95fea642b93808eb758b8d32579eb5cf iso.jpg e47b4e8f018f7e2ed8740093781a4957
ban1.jpg 63f047ecd004992b3759784cd3aee742 ban2.jpg 1dbf18bdd008c409e3c6ac7aea990056 ban3.jpg 47a675e27202d7b9778d2d2f4b06aa7e ban4.jpg a1f4210a90cddccc735eddb5509b4553 ban5.jpg fad09c1079cb5582a10684121afb34e0