Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 984d7e39fbcc02c818226c0904d42b1a
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Piotr Kawa, Wyświetleń: 1978
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Usługa: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Wrocławski
Komórka 
Organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
Numer: 6/EKS
Wersja: 3
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Listownie:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Osobiście:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Biuro Obsługi (parter) w godzinach 7:45-15:45

Miejsce wydawania dokumentów:
Nie dotyczy
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej powinno zawierać wszystkie elementy określone w art. art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Wymagane dokumenty:

1. Formularz zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (do pobrania Formularz 1) zawierający m.in.:

a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

b) określenie nazwy, typu i rodzaju szkoły lub placówki,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe określenie nazw zawodów zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,

d) określenie daty rozpoczęcia działalności,

e) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki.

2. Informacja  o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających (do pobrania Formularz 2):

- prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

- realizację innych zadań statutowych,

- praktyczną naukę zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

3. Aktualne dokumenty poświadczające zapewnienie w/w warunków lokalowych (np.: umowa najmu lub umowa przedwstępna, pozytywna opinia Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej).

4. Statut szkoły lub placówki (zgodny z art. art. 172 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) nadany przez organ lub osobę prowadzącą.

5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (do pobrania Formularz 3).

6. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dotyczy wpisu do Systemu Informacji Oświatowej oraz otrzymania numeru REGON – do pobrania Formularz 4).

7. W przypadku osoby prawnej aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

8. W przypadku osoby fizycznej kopia dowodu osobistego oraz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nieorzeczeniu  wobec osoby fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę środka karnego zakazu prowadzenia działalności oświatowej.

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku szkoły (w tym szkoły specjalnej) podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności:

1. Pozytywna opinia kuratora oświaty.

2. Pozytywna opinia ministra właściwego do spraw zdrowia (w przypadku szkoły kształcącej w zawodach medycznych).

3. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. art. 14 ust. 3 Ustawy Prawo oświatowe (do pobrania Formularz 5).

Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważniona osobę, wraz ze wskazaniem daty poświadczenia. 

 
Informacje o opłatach:
Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy:
Wpisu dokonuje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz z urzędu doręcza się zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a jego kopię Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje prawo do odwołania za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w terminie 14 dni o dnia otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
1. Do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski mogą być wpisane wyłącznie typy szkół i placówek oświatowych, których zakładanie leży w kompetencji powiatów tj.:

a) szkoły podstawowe specjalne,

b) szkoły ponadpodstawowe,

c) szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego, 

d) placówki oświatowo - wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, 

e) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

f) placówki artystyczne - ogniska artystyczne,

g) poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

h) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, 

i) ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy),

j) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Zgłoszenia może dokonać osoba fizyczna lub osoba dysponująca pisemnym upoważnieniem organu prowadzącego (osoby prawnej) do prowadzenia spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły lub placówki.

3. Do ewidencji może być wpisana tylko pojedyncza szkoła lub placówka. Ustawa Prawo oświatowe nie przewiduje wpisania do ewidencji zespołów szkół lub placówek. Filie szkoły traktuje się jako odrębne szkoły. Jako odrębne szkoły traktuje się także szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych. Dla każdej ze szkół obowiązuje procedura określona w art. 168 w/w Ustawy.

4. Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się jeśli:

a) zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,

b) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

5. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest sprzeczna z przepisami Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej są także niewypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 Ustawy Prawo oświatowe – jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

e) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

6. Zgodnie z art. 17 Ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa musi mieć uprawnienia szkoły publicznej, by mogły rozpocząć działalność. Natomiast szkoła ponadpodstawowa może funkcjonować bez uprawnień.

7. Zgodnie z art. 14 ust. 3 Ustawy Prawo oświatowe szkoła niepubliczna może starać się o uprawnienia szkoły publicznej jeśli:

a) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w zawodach,

b) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,

c) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdz. 3a i 3b Ustawy o systemie oświaty

d) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

f) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

8. W przypadku wystąpienia zmiany danych zawartych w zgłoszeniu. osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest obowiązana zgłosić ten fakt organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni.

Formularze wniosków do pobrania:

- Formularz 1 – Formularz zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

- Formularz 2 – Informacja o warunkach lokalowych

- Formularz 3 – Dane dotyczące kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia

- Formularz 4 – Dane niezbędne do wpisu do RSPO i nadania numeru REGON

- Formularz 5 – Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Ustawy Prawo oświatowe

Informacje wymagane art. 13 RODO:

1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego,  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

4. Cel przetwarzania –  wpis lub zmiana wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy

6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Agnieszka Kosztyło - Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

 

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg bc329e864cc160a78b1a0b624b37d646 zagrozenia.jpg 87108f38c8229d36a633459337500609 komunikacja.jpg 6990d2f1630fedaf01d61309bafbb1fa zamowienia-publiczne.jpg 0c209d4f9deda4c437497f101dce507a strategia_rozwoju.jpg 86488ef2aaebb2e65f4edfcaf05fd8fe zainwestuj_w_wypoczynek.jpg dc336cd1942264d05903a7d865a33936 wspolpraca_zagranicza.jpg d1458dadf4ef703e19d1c2b26db8d085 iso.jpg 1e0a356d2dca5f2cdefdb9923e01a970
ban1.jpg f4b4d0083856bd355d6ae2e2d10911f1 ban2.jpg 44022061a6a329a43975430819a24293 ban3.jpg 119da86599f03672b02453a5df42fb35 ban4.jpg 5c2677a48d5252522ee46693d05fd0ea ban5.jpg 4a83956693e657b6dbcd2ab9201f5237