Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 3d72d6b96a51e99169dab0a1d4964931
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Piotr Kawa, Wyświetleń: 2371
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Numer: 2/EKS
Wersja: 12
Data utworzenia:
26.10.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Nie dotyczy
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego - poświadczona kopia.

 2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: 

  a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu ze wskazaniem wszystkich szkół w których nauczyciel odbywał staż; 
  b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, 
  c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 
  d) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz 9f ust. 2i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.

 3. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 4. Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Informacje o opłatach:
Nie dotyczy.
Termin załatwienia sprawy:

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Podstawa prawna:
 1. Rozdział 3a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Tryb odwoławczy:
---
Uwagi, informacje dodatkowe:
---
Formularze wniosków do pobrania:
Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły (doc.)
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (doc.)
Informacje wymagane art. 13 RODO
 1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego,  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;
 3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;
  Cel przetwarzania – nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela;
 4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – dane osobowe przekazywane są do Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej;
 5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;
 6. POUCZENIE:
  Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.
  Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
  - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
  - cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Agnieszka Kosztyło - Pałys - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 59f34378d04784d193085096bab51a03 zagrozenia.jpg e16c0c880a7f1b7e06bf3511103cf908 komunikacja.jpg 61e6ea9d83f92608acb5582ffd18c2f1 zamowienia-publiczne.jpg d1d20a6f26e8becb63e89e26058aa203 strategia_rozwoju.jpg 33c70917dff8c04ee54c40c6504172fb zainwestuj_w_wypoczynek.jpg beb0886f14edca937b60df114a553f75 wspolpraca_zagranicza.jpg 3284f31ed469ab2731074109c02c2ef6 iso.jpg 6ef82e04cb2fee0c5d4e9a7a25aeefc1
ban1.jpg effdb2cadde18350744645d9b3d0fc91 ban2.jpg 3e7a5eebe09a68d764f8826cd14fff6f ban3.jpg 6e7f6c02d2936a01406c48f163ef8a9e ban4.jpg a6ffb9a24bdae79440088c18d0beee85 ban5.jpg 5f515a53ba1ac2a0da25e513b2f9011c