bip bip facebook
Mapa powiatu Wrocławskiego
Zapytaj Starostę
Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze

Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
Numerki - Komunikacja
Rezerwacja wizyt w systemie kolejkowym do Wydziału Komunikacji
ISO 9001
Kalendarz
Kwiecień 2015
Pn Wt Śr Cz Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw Monitor Polski
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę Drukuj
środa, 13 lipca 2011 09:38
Usługa: Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie
wymagających pozwolenia na rozbiórkę
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Architektury i Budownictwa
Numer: 8/AiB
Wersja: 1
Data utworzenia:
01.06.2011 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika.
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia można rozpocząć po uprzednim dokonaniu zgłoszenia (druk do pobrania na dole strony)

W zgłoszeniu należy podać:
 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. Opis obiektu i zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 2. Mapę z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki.
 3. Zgodę właściciela obiektu.
 4. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami.
 5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 6. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 7. Dowód wniesienia wymaganej opłaty skarbowej
Informacje o opłatach:
 1. Za zaświadczenia - 17 zł
 2. Za pełnomocnictwo - 17 zł
Należną opłatę uiszcza się:
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w godz. 7:30-15:00 (pon., wt., czw., pt.) i 7:30-16:00 (śr.)
 • przelewem na konto Gmina Wrocław Bank PKO PB s.a, Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenia, następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku gdy sprawa jest skomplikowana termin może ulec wydłużeniu.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623).
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub wnoszącej sprzeciw przeciwko prowadzeniu rozbiórki stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 1. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 3. Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 4. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia z obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia prowadzonej rozbiórki.
 5. Inwestor jest zobowiązany zgłosić likwidację obiektu w Powiatowym Zakładzie Katastralnym.
 6. Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.
Formularze wniosków do pobrania:
Zgłoszenie rozbiórki obiektów (pdf)

Zatwierdził:

Beata Kopff- Żurawska - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

Poprawiony: czwartek, 23 stycznia 2014 09:02
Wpisany przez Przemek Machnik
 
Strategia Rozwoju Powiatu
Wirtualny Spacer
Wrocławski Obszar Funkcjonalny
Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
Oferta edukacyjna

Ponadgimnazjalna oferta edukacyjna powiatu

Szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Wrocławskiego
Dla dzieci
Dla dzieci
Kalendarz imprez 2014
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
Biblioteczka Powiatu
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
Oferta dla inwestorów
Oferta dla inwestorów
Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu