bip bip facebook
Mapa powiatu Wrocławskiego
Zapytaj Starostę
Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze

Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
Numerki - Komunikacja
Rezerwacja wizyt w systemie kolejkowym do Wydziału Komunikacji
ISO 9001
Kalendarz
Marzec 2015
Pn Wt Śr Cz Pt S N
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw Monitor Polski
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia Drukuj
niedziela, 30 sierpnia 2009 19:33
Usługa: Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Ochrony Środowiska
Numer 13/OŚ
Wersja: 5
Data utworzenia:
03.02.2015 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131,
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 230
telefon 71 72 21 767, 71 72 21 851
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Wymagane dokumenty dla zgłaszanych instalacji wytwarzających

pola elektromagnetyczne

Zgodnie z art. 152 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) Minister Środowiska określił w rozporządzeniu z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879) szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu:

 1. Wzór formularza zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne określa załącznik nr 1 do rozporządzenia – plik do pobrania
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne określa załącznik nr 2 do rozporządzenia – plik do pobrania

Wymagane dokumenty dla zgłaszanych pozostałych instalacji

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) zgłoszenie powinno zawierać:

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym

a. rodzaj i zakres prowadzonej działalności – krótka charakterystyka;

b. wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług (w ciągu roku);

c. rodzaj i ilość stosowanych surowców i materiałów (w tym karty charakterystyki stosowanych surowców);

4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny w ciągu roku),

5. wielkość i rodzaj emisji wyrażona, w

a. kg/h;

b. Mg/rok;

6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

8. podpis zgłaszającego

Informacje o opłatach:
Opłata skarbowa za dokonanie zgłoszenia instalacji wynosi 120,00 zł(za jedną zgłaszaną instalację) - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.

z 2014 r., Nr 1628 z późn. zmianami). Obowiązek dołączenia do wniosku dowodu należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty - nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Należną opłatę uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w godz. 7:30 – 15:00
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia PKO Bank Polski S.A., Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 ww. ustawy.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska – przyjęcie zgłoszenia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Jeżeli w ww. terminie właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, prowadzący instalację może rozpocząć jej eksploatację.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r. - poz. 1232 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw do przyjęcia zgłoszenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881):

1. Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:

a. Stacje elektromagnetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV,

b. Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 30 kHz do 300 GHz.

Uwaga: Wymóg dokonania zgłoszenia instalacji wymienionych w punkcie 2. a) i b) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem instalacji przekazanych do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005 r., dla których wymóg zgłoszenia wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

2. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają:

a. Instalacje energetyczne o nominalnej mocy od 1 MW do:

 • 5 MW – opalane węglem kamiennym
 • 10 MW – opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW,
 • 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych nie przekracza 10 MW.

b. Instalacje inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5 MW do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:

 • wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub
 • wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

c. Instalacje do produkcji szkła - o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę.

d. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę.

e. Instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę.

f. Instalacje do spawania – obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze.

g. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

h. Instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż 1 Mg powłok w ciągu roku.

i. Zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3

j. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok.

k. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności powyżej 30 Mg na godzinę.

l. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża lub innych płodów rolnych lub leśnych w ilości większej niż 50 Mg.

m. Młyny spożywcze.

n. Instalacje stosowane w gastronomii - przystosowanej do obsługi więcej niż 500 osób na dobę.

o. Instalacje do produkcji węgla drzewnego.

p. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.

q. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza.

r. Dygestoria – z wyłączeniem dygestoriów wykorzystywanych do celów laboratoryjnych.

Ponadto:

 • Zgodnie z art. 152 ust. 6 i 7 ww. ustawy prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

a. rezygnacji z rozpoczęcia lub zakończenia eksploatacji instalacji;

b. zmianie danych, o których mowa w art. 152, ust. 2, pkt 2-6 ww. ustawy.

Zgłoszenie należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania lub zmiany danych.

 • Zgodnie z art. 152 ust. 7a ww. ustawy informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 1 i 6, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
Formularze wniosków do pobrania:
 1. Wzór formularza zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne określa załącznik nr 1 (doc, pdf)
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne określa załącznik nr 2 (doc, pdf)

Zatwierdził:

Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

Poprawiony: wtorek, 24 lutego 2015 15:37
Wpisany przez Renata Wawrzyniak
 
Strategia Rozwoju Powiatu
Wirtualny Spacer
Wrocławski Obszar Funkcjonalny
Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
Oferta edukacyjna

Ponadgimnazjalna oferta edukacyjna powiatu

Szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Wrocławskiego
Dla dzieci
Dla dzieci
Kalendarz imprez 2014
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
Biblioteczka Powiatu
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
Oferta dla inwestorów
Oferta dla inwestorów
Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu