bip bip facebook
Mapa powiatu Wrocławskiego
Zapytaj Starostę
Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze

Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
 • Mapa Zagrożeń
Numerki - Komunikacja
Rezerwacja wizyt w systemie kolejkowym do Wydziału Komunikacji
ISO 9001
Kalendarz
Kwiecień 2015
Pn Wt Śr Cz Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw Monitor Polski
Zmiana danych technicznych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w pojeździe zarejestrowanym Drukuj
czwartek, 21 lipca 2011 10:43
Usługa: Zmiana danych technicznych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w pojeździe zarejestrowanym
Komórka
Organizacyjna:
Wydział komunikacji
Numer: 4/KM
Wersja: 1
Data utworzenia:
19.12.2011

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek składa właściciel osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika.
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Komunikacji
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Komunikacji
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy urzędu
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wniosek – o wymianę dowodu rejestracyjnego (druk do pobrania);
 2. Dowód rejestracyjny;
 3. Karta pojazdu jeżeli była wydana;
 4. Ubezpieczenie OC;
 5. W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dołącza się dodatkowo:a) dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,b) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów;
 6. W przypadku zgłoszenia zmiany danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku załącza się dodatkowo:a) oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,b) tablice rejestracyjne do legalizacji
 7. Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych; wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, numer statystyczny (REGON),
 8. Imienne pełnomocnictwo - w przypadku dokonywania czynności z upoważnienia (wzór pełnomocnictwa do pobrania)
Informacje o opłatach:
Opłaty komunikacyjne:
 1. Pozwolenie czasowe: 18,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 2. Dowód rejestracyjny: 54,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata skarbowa wynosi 17,00 złotych
Należną opłatę uiszcza się:
 • opłaty komunikacyjne: gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, lub przelewem na konto: Powiat Wrocławski 35 1560 0013 2124 1805 1000 0002   

 

 • opłatę skarbową: gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia PKO Bank Polski S.A. Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 789
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów – z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu, nie później niż w ciągu 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
Podstawa prawna:
 1. Art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b),art. 78 ust.2 pkt. 2, art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.);
 2. § 14 ust.1 pkt 5), ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2250 ze zm.);
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 roku w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM z warunkami technicznymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2395 ze zm.);
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 ze zm.);
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Sprawy zgłoszenia wpisu i wykreślenia zastawu na pojeździe załatwia osobiście właściciel pojazdu lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo (pełnomocnik). Jeżeli istnieje współwłasność, wymaga się pełnomocnictwa od współwłaściciela (lub współwłaścicieli).
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
Formularze wniosków do pobrania:
Wniosek – o wymianę dowodu rejestracyjnego (doc, pdf).

Zatwierdził:

Elzbieta Kizak - Dyrektor Wydziału Komunikacji

Poprawiony: wtorek, 18 lutego 2014 09:54
Wpisany przez Elżbieta Kizak
 
Strategia Rozwoju Powiatu
Wirtualny Spacer
Wrocławski Obszar Funkcjonalny
Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
Oferta edukacyjna

Ponadgimnazjalna oferta edukacyjna powiatu

Szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Wrocławskiego
Dla dzieci
Dla dzieci
Kalendarz imprez 2014
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
 • Kalendarz imprez 2012
Biblioteczka Powiatu
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
 • Zainwestuj w wypoczynek
Oferta dla inwestorów
Oferta dla inwestorów
Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu
 • Inwestycje Powiatu