Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png fa8708837842bf58c7cfb888562266c4
Sobota, 24-02-2018
Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
x
Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku (EKOLOGIA)
01 / 07 / 2014, , Wyświetleń: 5910
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

(EKOLOGIA) Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

I. Rodzaje zadań i wysokość przeznaczonych środków publicznych:

A. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (przewidywana wysokość środków do 10 000 zł):

1. Projekty o charakterze promocyjnym i edukacyjnym adresowane do mieszkańców (a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej) Powiatu Wrocławskiego, mające na celu propagowanie:

a) zachowań proekologicznych,

b) zrównoważonej komunikacji,

c) odnawialnych źródeł energii,

d) zasad zrównoważonego rozwoju.

W roku 2014 preferowane będą projekty, wydarzenia jednodniowe o charakterze masowym, gromadzące uczestników z powiatu wrocławskiego w określonym miejscu i czasie.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

3. Zlecanie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

4. Zarząd Powiatu przyznaje dotację celową na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie powiatu wrocławskiego.

6. Oferowane zadanie publiczne musi stanowić przedmiot działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację oraz powinno być skierowane do mieszkańców z minimum dwóch gmin Powiatu Wrocławskiego (z treści oferty powinno jednoznacznie wynikać, że zadanie obejmie mieszkańców co najmniej 2 gmin).

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Może ona być niższa i w takim przypadku oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżenia dotacji lub wycofania oferty.

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

a. bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego,

b. racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione,

c. uwzględnione w budżecie zadania,

d. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

e. udokumentowane dowodami księgowymi,

f. dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa,

g. ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji.

10. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

a. koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniu (w tym materiały szkoleniowe, zakup pucharów, medali, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach, itp.);

b. koszty obsługi zadania publicznego;

c. koszty działań promocyjno-informacyjnych (promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej, itp.);

11. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

a. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na samochód, opłaty pocztowe, czynsz, CO itp.);

b. remonty i adaptacje pomieszczeń;

c. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania;

d. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów;

e. nagrody finansowe dla beneficjentów zadania;

f. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

g. pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć.

12. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.

13. W sytuacji gdy oferent wnosi do realizacji zadania oprócz wkładu finansowego wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

a. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b. wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),

c. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekraczać kwoty 20 zł za jedną godzinę pracy,

d. wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny (adresat) zadania,

e. wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy.

III. Termin realizacji zadania – od dnia 18.08.2014 r. do dnia 30.11.2014 r.

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Uczestnicy konkursu składają oferty na ww. zadania do dnia 25.07.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Wzory oferty i sprawozdania są dostępne na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego www.powiatwroclawski.pl, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

c. statut organizacji – aktualna wersja.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każde zadanie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz rodzaju i nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

4. Organizacja składająca kilka ofert w konkursie obowiązana jest złożyć każdą ofertę oddzielnie z zaznaczeniem, w której znajduje się komplet załączników.

5. Złożone oferty muszą być kompletne i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy to jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy" lub wpisać liczbę „0" (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

6. W przypadku składania kopii, dokument należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących)

7. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu.

8. Na wniosek organizatora konkursu dopuszcza się możliwość uzupełnienia nieistotnych braków w ofercie w wyznaczonym terminie.

9. Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników oraz niepoprawionych zgodnie z pkt. 8 spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

V. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 15.08.2014 r.

Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Wrocławskiego. Zarząd przy rozpatrywaniu ofert zgodnie z art.15 ust.1 ww. ustawy:

Kryteria oceny formalnej:

1. Kwalifikowalność oferenta.

2.. Terminowość złożenia oferty.

3. Kompletność oferty.

4. Właściwy formularz oferty.

5. Wymagane załączniki.

6. Podpisy osób uprawnionych.

Kryteria oceny merytorycznej:

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego.

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne.

4. W przypadku wsparcia uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

5. Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

6. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Zarząd weźmie również pod uwagę następujące kryteria:

• zgodność oferty z przedmiotem konkursu,

• innowacyjność i atrakcyjność form projektu,

• szeroki zasięg oddziaływania społecznego – wysoka liczba odbiorców projektu oraz zaangażowanie i integracja mieszkańców min 2 gmin Powiatu Wrocławskiego,

• kontynuacja wcześniej sprawdzonych praktyk,

• możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie.

VI. W roku 2013 na zadania w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przyznano dotacje w łącznej wysokości 30 000 zł.

 


 Wyniki


Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu Wrocławskiego rozpatrzył łącznie 1ofertę z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, uwzględnił opinię Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014roku w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i przyznał dotację Fundacji Ekorozwoju z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. św. Wincentego 25a,c, w wysokości 10000 zł,na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Naturalne sąsiedztwo"

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego[obrazek]
24 / 01 / 2018, , Wyświetleń: 455
zapytaj_staroste.jpg a1af36b919add22002246aa54b1975b1 zagrozenia.jpg 88094d6b7d054955818cca491e5410ef komunikacja.jpg bde4f92fa0bf97e28c3c2d583cfc699c przetargi.jpg 44cce80f067157fd86b3eb345a9f4751 strategia_rozwoju.jpg 23c999f3407a93cc515e98a17740a98f zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 01df276191afb37c605aaab821539774 wspolpraca_zagranicza.jpg 153497ac57d7610521d02d435133496b iso.jpg f33559136017726429a25ec8db2c7c26
ban1.jpg 16cace497d155b039a7ea52d4db28338 ban2.jpg 0baf936ee81c19e4d908f72030092d37 ban3.jpg e3ea4b27f0093a8b209df461c30d5157 ban4.jpg 67a78b8866c371d47787e8105f7307f1 ban5.jpg dbd07fd8e362b4fcfc3dde2680497da1